Articles in Domestic Journal

Detail of : Íػʧ¤ì¢Í§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ

(An Estimate of demand for renal replacement therapy under universal health care coverage in Thailand)

# Details
Year 2006
Source ÇÒÃÊÒÃÊÁÒ¤ÁâääµáË觻ÃÐà·Èä·Â 12, suppl2(2549) : 125-135.
Title Íػʧ¤ì¢Í§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ

(An Estimate of demand for renal replacement therapy under universal health care coverage in Thailand)
Author(s) ÇÔªªì à¡ÉÁ·ÃѾÂì, ÂÈ µÕÃÐÇѲ¹Ò¹¹·ì, áÅÐ ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ83
Abstract
Keywords Íػʧ¤ì, ÍѵÃÒÍغѵԡÒóì, ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµ, ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ
Details
   Full-text.pdf