IHPP Thailand Publications

Newsletter / Others

# Details
Year 2013
Title IHPP Poster Presentations 2013: ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวของผู้หญิงไทยในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552: การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศ.
Details สุรัชดา กองศรี (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

นารีรัตน์ ผุดผ่อง (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

ภูษิต ประคองสาย (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)


นำเสนอในการประชุม: การประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2556, 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
Poster Presentations PDF 1.91