IHPP Thailand Publications

Press Release

# Details
Year 2012
Title “ÊÓÃǨ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁä·Â¨Ò¡ FTA ÊÙè »ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ ¡Ñºà¡Á¢Í§ÂÑ¡ÉìãË­è ¨Õ¹-ÊËÃÑ°”
Details ÊÁÒªÔ¡à»ç¹¢èÒÇ: “À­.ªØµÔÁÒ ÍÃäÅվѹ¸Øì”

ÃÒÂÅÐàÍÕ´:

ª×èÍ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ì/àÇçºä«µì: “»ÃЪÒä·”
»ÃШÓÇѹ·Õè: 29 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555
àÇçºä«µì: http://prachatai.com/journal/2012/05/40728
ª×èÍàÃ×èͧ㹤ÍÅÑÁ¹ì: “ÊÓÃǨ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁä·Â¨Ò¡ FTA ÊÙè »ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ ¡Ñºà¡Á¢Í§ÂÑ¡ÉìãË­è ¨Õ¹-ÊËÃÑ°”
Documents
Section / Chapter Download Size (MB
Abstract - -
Content - -
News2012_124 - -