IHPP Thailand Publications

Press Release

# Details
Year 2012
Title “à˵Øã´¨Ö§µéͧ äÁèÂÍÁÃѺ·ÃÔ»Êì¾ÅÑÊ ã¹¡Ãͺ¡ÒÃà¨Ã¨Ò TPP”
Details ÊÁÒªÔ¡à»ç¹¢èÒÇ: “Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP”

ÃÒÂÅÐàÍÕ´:

ª×èÍ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ì/àÇçºä«µì: “â¾Êµì·Ùà´Âì”
»ÃШÓÇѹ·Õè: 13 ¾ÄȨԡÒ¹ 2555
àŢ˹éÒ: Ç2
ª×èÍàÃ×èͧ㹤ÍÅÑÁ¹ì: “à˵Øã´¨Ö§µéͧ äÁèÂÍÁÃѺ·ÃÔ»Êì¾ÅÑÊ ã¹¡Ãͺ¡ÒÃà¨Ã¨Ò TPP”
Documents
Section / Chapter Download Size (MB
Abstract - -
Content - -
News2012_132 - -