IHPP Thailand Publications

Press Release

# Details
Year 2014
Title “อาหาร-เครื่อดื่มเด็กโภชนาการไม่เหมาะสม”
Details สมาชิกเป็นข่าว: “แผนงานวิจัยอาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ (FHP)”

รายละเอียด:

ชื่อหนังสือพิมพ์/เว็บไซต์: “บ้านเมือง”
ประจำวันที่: 17 กรกฎาคม 2557
เลขหน้า: 12
ชื่อเรื่องในคอลัมน์: “อาหาร-เครื่อดื่มเด็กโภชนาการไม่เหมาะสม”
Documents
Section / Chapter Download Size (MB
Abstract - -
Content - -
News2014_38 - -