IHPP Thailand Publications

Press Release

# Details
Year 2014
Title “จี้อย.-กสทชคุมเข้มโฆษณาชูดาราหวั่นเด็กไทยขาดสารอาหาร”
Details สมาชิกเป็นข่าว: “แผนงานวิจัยอาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ (FHP)”

รายละเอียด:

ชื่อหนังสือพิมพ์/เว็บไซต์: “ผู้จัดการรายวัน”
ประจำวันที่: 17 กรกฎาคม 2557
เลขหน้า: 9
ชื่อเรื่องในคอลัมน์: “จี้อย.-กสสชคุมเข้มโฆษณาชูดาราหวั่นเด็กไทยขาดสารอาหาร”
Documents
Section / Chapter Download Size (MB
Abstract - -
Content - -
News2014_36 - -