IHPP Thailand Publications

Articles in Research Reports

❰❰ Back to index

Search by :

Year Title of Research Reports
2021 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2562 (Thai National Health Accounts 2017-2019)
2021 สรุปข้อมูลวิชาการที่สำคัญ มาตรการควบคุมกิจกรรมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลและโลกเสรีทางการค้า.
2021 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาระบบบริการฟื้นฟูโดยคนพิการในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สำหรับความพิการทางสติปัญญา ออทิสติก และการเรียนรู้ (The Study of rehabilitation services by the disabled in disability services centers for intellectual disability, autism, and learning disability)
2021 รายงานมาตรฐานขั้นต่ําเรื่องที่อยู่อาศัยและบริการสนับสนุน (supportive services) สําหรับผู้สูงอายุในบริบทสังคมไทย ภายใต้โครงการศึกษาอุปสงค์และอุปทานเรื่องที่อยู่อาศัยและบริการสนับสนุนสําหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและมีความจําเป็นต้องรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ (The Study of demand and supply for housing and supportive services for poor and in need of government assistance elderly)
2020 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนากลไกและกระบวนการสำหรับการประเมินความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coverage) และการเข้าถึงบริการสุขภาพ (Access to Health Services)
2020 การถอดบทเรียนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation (ACAI)
2020 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.
2020 รายงานรายจ่ายดำเนินงานด้านเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2562 (Report Thailand’s National AIDS Spending Assessment (NASA) 2018-2019)
2020 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coverage) ทั้ง 4 บริการ ได้แก่ บริการโรคเบาหวานเเละความดันโลหิตสูง, บริการมะเร็งปากมดลูก, เเละบริการวัณโรค.
2020 รายงานฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการสำหรับบริการปฐมภูมิกรณีโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแบบใหม่.
2020 รายงานทบทวนข้อมูลวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการป้องกันและจัดการปัญหาดื่มแล้วขับ: มาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่แแบบสุ่ม (Random breath testing: RBT)
2020 สถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ลี้ภัยในเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: การวิเคราะห์เชิงนโยบายและการสำรวจความจำเป็นด้านสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง (Health status and healthcare access amongst urban refugees in Greater Bangkok, Thailand, 2019-2020: policy analysis and unmet need survey)
2020 รายงานการประเมินยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนงานกําจัดโรคไข้มาลาเรีย (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ภายใต้ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569.
2020 การจัดทำแผนที่และจัดความสำคัญหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนต่างด้าวในประเทศไทย (Mapping and prioritization of topics for migrant health policy research in Thailand)
2020 หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรในการบริบาลผู้ป่วยวิกฤตในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย (Thailand’s guideline for the allocation of critical-care resources in the context of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic)
2020 โครงการสถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
2020 การทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมองค์ความรู้ การให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบออนไลน์.
2020 รายงานการส่งเสริมการเดิน การปั่นจักรยาน และการใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง: กรณีศึกษา 4 ชุมชนในประเทศไทย (The Promotion of walking and biking for transportation, and public transport using: a case study in four communities in Thailand)
2020 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาแบบจำลองบูรณาการ ระบบการแก้ไขปัญหาไรคติดเชื๊อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Thailand’s COVID-19 integrated systems simulation modeling)
2020 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2559 (National Health Accounts (NHA) of Thailand 2016)
2020 รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการ สำหรับบริการปฐมภูมิ กรณีโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง.
2020 KNOWLEDGE AND AWARENESS OF ANTIBIOTIC USE AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE: the 2019 National Health and Welfare Survey in Thailand (ความรู้และความตระหนัก เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประชาชนในประเทศไทย: ผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562)
2020 Thailand surveillance of antimicrobial consumption in 2018 (Thailand SAC)
2020 Thailand’s one health report on antimicrobial consumption and antimicrobial resistance in 2018.
2020 Thailand’s first one health report on antimicrobial consumption and antimicrobial resistance in 2017.
2019 THAILAND NATIONAL HEALTH ACCOUNTS (NHA) STUDIES OF TRACKING HEALTH EXPENDITURE BY DISEASES, 2014-2016.
2019 ปัจจัยจากระบบสุขภาพที่ส่งผลต่อการเข้าถึง ความเข้าใจและการประเมินข้อมูลสุขภาพของพนักงานและอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวภายใต้การบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าว: กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครและระนอง (Health system’s factors affecting accessibility, understanding and appraisal of health information in migrant health workers and migrant health volunteers in light of migrant-friendly services: a case study in Samut sakhon and Ranong, Thailand)
2019 Effective contracting model for HIV service delivery in Thailand.
2019 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาเครื่องมือในศึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ที่มีนโยบายการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.
2019 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการประเมินความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coverage) ระยะที่หนึ่ง ปีงบประมาณ 2561.
2019 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประเมินความเป็นธรรมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและความเป็นธรรมทางด้านการคลังสุขภาพ.
2019 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย (Situation analysis in providing education services and health promotion and disease protection activities in schools for migrant children in Thailand)
2018 Consumption of antimicrobial agents in Thailand in 2017: first report.
2018 Thailand burden of diseases attributable to risk factors 2014.
2018 Report on the Monitoring of the Code in 11 Countries of Asia: inappropriate marketing of baby foods and feeding bottles; Bhutan, China, India, Indonesia, Republic of Korea, Maldives, Mongolia, Nepal, Philippines, Sri Lanka & Thailand 2018.
2018 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2558 (National Health Accounts (NHA) of Thailand 2015)
2018 National assessment of the infection prevention and control system in Thailand.
2018 โครงการศึกษารูปแบบการจ้างงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ในภาครัฐของประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า (Future employment modalities for doctors, dentists, pharmacists, and nurses in public sectors in Thailand in the next 15 years)
2018 Social determinants & health inequity report of Thailand (SODHI Report)
2018 Proposal development for the revision of health screening programme as part of the Health Insurance Card Scheme for migrants in Thailand.
2018 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย: โครงการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster)
2018 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย (Evaluation of the devolved health centers: synthesis lesson learnt from 51 health centers and policy options)
2018 รายงานผลกระทบจากการขึ้นราคาต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน: การคาดการณ์ของผู้บริโภค.
2017 รายงานโครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ อาหารเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการ ในพื้นที่โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ.
2017 BURDEN OF DISEASE AND INJURY OF THE THAI POPULATION -- 2014.
2017 โครงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบาดเจ็บรุนแรงในช่วงปีใหม่และสงกรานต์เปรียบเทียบกับช่วงปกติ: การศึกษาในห้องฉุกเฉินปี 2559.
2017 รายงานการศึกษาแนวทางการประเมินประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (Effective Coverage)
2017 รายงานการศึกษาการตายของมารดาและทารก
2017 รายงานการทบทวนการศึกษาสาเหตุการตาย
2017 รายงานฉบับสมบูรณ์ ความไม่เท่าเทียมของการเสียชีวิตในประเทศไทย
2017 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การทบทวนมาตรการและแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการออกอนุบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560: กรณีเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรี (A Review of alcohol control and regulations for the excise tariff subordinate legislation B.E. 2560 (2017): a case study with beverages containing not more than 0.5% alcohol by volume)
2017 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2557 (National Health Accounts of Thailand 2014)
2017 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณ เพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กต่างด้าว (System management and budget estimation for supporting health promotion and disease prevention services for migrant children in Thailand)
2017 บัญชีรายจ่ายการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2557.
2017 รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557.
2017 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อสังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า.
2017 Alcohol legislations and policies in Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar and Vietnam: the global strategy perspective.
2017 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาระบบติดตามประเมินผล สำหรับโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด.
2017 รายงานการทบทวนสถานการณ์ของประโยชน์และโทษที่อาจเกิดจากใช้กัญชาทางการแพทย์และการเปิดเสรีกัญชา (Situation review on potential benefits and risks from medicalization and legalization of cannabis)
2017 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพในประเทศไทย (Reimbursement system for critical illness treatment for uninsured migrants/aliens in Thailand)
2016 รายงานค่าใช้จ่ายการดำเนินงานด้านเอดส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2558.
2016 รายงานการทบทวนวรรณกรรม "ผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ต่อประเทศไทย ในด้านการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ"
2016 Public and private nursing schools in Thailand: role and contributions in a dynamic health system?
2016 Assessment of food industry policies and practices to create healthy food environments for preventing obesity and diet‐related noncommunicable diseases in Thailand.
2016 รายงานโครงการประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (การจัดบริการอาหารและร้านจำหน่ายอาหารในและรอบโรงเรียนประถมศึกษา)
2016 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย: โครงการศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
2016 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 4 กลุ่มโรคของประชากรไทย (Premature mortality of Non-Communicable Diseases)
2016 รายงานโครงการประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ฉลากโภชนาการ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)
2016 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจค่าน้ำหนักภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D ใน 5 กลุ่มโรค: เอชไอวี/เอดส์ เบาหวาน มะเร็งตับ โรคหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บ ประจำปี 2552-2553.
2016 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการทบทวนระบบธรรมาภิบาลในด้านการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพของประเทศไทย (Review of good governance of human resources for health planning for strengthening health system in Thailand)
2016 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย: การประเมินระบบฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัดเชิงนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพ (HRH Code Indicators)
2016 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ในปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
2016 รายงานวิจัยโครงการการทบทวนองค์ความรู้เรื่องภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย.
2015 Free television and digital television: food advertising to children in Thailand.
2015 รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาความเข้าใจและการใช้ฉลากโภชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์ (Front-of-pack labeling) ของประชากรไทย.
2015 รายงานผลการดำเนินงานแผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ปีที่ ๑ (๒๕๕๘)
2015 ผลกระทบของการส่งเสริมการตลาดนมผงต่อ มายาคติ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมผงของหญิงไทย (Impacts of marketing communications on Thai women’s breast milk substitutes myth, attitude, and behavior)
2015 รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556
2015 Literature review for identifying knowledge gaps in the health system management policies for migrants in Thailand.
2015 การสื่อสารการตลาดอาหารในโรงเรียน กับทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคอาหารของเด็กประถมศึกษา (School food marketing communication and primary students’ attitude, purchasing and eating behaviours)
2015 ภาระโรคระดับเขตสุขภาพและภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ. 2554.
2015 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ (National Health Accounts of Thailand 2012)
2015 บัญชีรายจ่ายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2555.
2015 ผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ.
2015 กลไกระงับข้อพิพาทการลงทุนกับผลกระทบต่อสุขภาพ.
2015 โครงการศึกษาการตอบสนองของนโยบายและผลลัพธ์ของบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าวและผู้ติดตามในประเทศไทย (Responses in implementation and outcome evaluation of 'Health Insurance Card for Foreigners' policy for cross-border migrants and their dependants in Thailand)
2015 รายงานโครงการศึกษาวิจัยการศึกษาผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่ม ในประเทศไทย (ระยะที่ 1) (The Harm to others from drinking in Thailand: A WHO/Thai Health International Collaborative Research Project)
2015 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องความชื่นชอบกีฬา การโฆษณากิจกรรมกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา กับทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย.
2015 รายงานการประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำต้นทุนรายบุคคล: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา (Feasibility assessment of individual costing: case study in Phayao Provinces)
2015 คู่มือการสำรวจการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ในสถานบริการสุขภาพ “ในกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี”
2015 คู่มือการสำรวจการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี ในสถานบริการสุขภาพ “ในกลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพ”
2015 HIV stigma and discrimination survey guidelines and procedures manual “Health Care Provider”
2014 Performance assessment of GAVI - HSS interventions in 20 townships.
2014 รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2554.
2014 รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 อย่างมีส่วนร่วมและข้อเสนอในการปรับปรุงการบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ วัคซีนระดับประเทศ.
2014 รายงานวิจัยนำร่องการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเพื่อสำรวจการตีตรา และการเลือกปฏิบัติประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์ในสถานบริการสุขภาพของประเทศไทย.
2014 รายงานการทบทวนสถานการณ์และแนวโน้มการดำเนินงานสุขภาพจิต ฉบับสมบูรณ์ (การทบทวนสถานการณ์และแนวโน้มการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2558-2559) และเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564))
2014 Report of a pilot: developing tools and methods to measure HIV-related stigma and discrimination in health care settings in Thailand.
2014 การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ในช่วงเวลารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน (Food and beverages advertising on children’s television programs)
2014 รายงานการติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559): ในช่วงปีงบประมาณ 2554-2555 (The Monitoring of the Eighth National Research Policy and Strategy (2012-2016): Between Fiscal Year 2011–2012)
2014 รายงานการประเมินผลโครงการ "การประเมินผลการรักษา ดูแลและการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ของประเทศไทย"
2014 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ใ์นการจำแนกอาหารเพื่อส่งเสริมการบริโิภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (ต่อเนื่อง)
2014 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมด้านอาหารในโรงเรียนรอบรั้วโรงเรียนและศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องระยะที่ 1 (พ.ศ.2556-2557)
2014 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสํารวจการจัดการอาหารและโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.
2014 ต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจ Video- electroencephalography monitoring และ Magnetic resonance imaging สำหรับการประเมินก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา (Cost-effectiveness analysis of the video-electroencephalography monitoring and magnetic resonance imaging for pre-surgical evaluation in adult patients with intractable focal epilepsy)
2014 รายงานการวิจัยการประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Assessment of budget impact of including laparoscopy as the benefit package for the Universal Health Coverage Scheme)
2014 การศึกษาทบทวนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาล ไขมัน และโซเดียมสูง ของประเทศไทยและต่างประเทศ (Review of the impact of food and beverages with high sugar, fat, and sodium marketing in Thailand and Foreign countries)
2014 รายงานการจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (The Current practice of antenatal care units in health facilities in Bangkok)
2014 กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาล ไขมัน และโซเดียมสูง ของประเทศไทยและต่างประเทศ (Advertising regulations related to food and drinks with high sugar, fat and sodium in Thailand and foreign countries)
2014 รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของบุคลากรสาธารณสุข และการทำแผนการตลาดของบริษัทนมผงในสถานพยาบาลของรัฐ.
2014 Cost minimization analysis of alfa and beta erythropoietin injection for chronic kidney disease patients in Thailand, 2012.
2014 รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลโครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2552-2555 (An Evaluation of the NHSO Influenza Vaccination Program 2009-2012)
2013 รายงานภาระโรคระดับเขตและภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ. 2552.
2013 รายงานฉบับสมบูรณ์ทิศทางแรงงานนอกระบบ: การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548-2554.
2013 รายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2552.
2013 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ.
2013 สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 (Major Findings of Multiple Indicator Cluster Survey 2012)
2013 การบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน.
2013 The Lao People’s Democratic Republic Health System Review.
2013 รายงานการศึกษาการรับรู้การรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการโฆษณานมผงกับความรู้ ทัศนคติและการตัดสินใจเลือกนมเลี้ยงลูกของแม่และญาติ.
2013 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ (National Health Accounts of Thailand 2011)
2013 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของระบบสร้างเสริมสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแนวโน้มในอนาคต (Situation analysis of Thailand’s health promotion system according to the statute on national health system B.E. 2552 (2009))
2013 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับที่ 5 (รอบที่ 1/2555) (Research for development of health benefit package under universal health care coverage scheme: Issue 5 (Round 1/2012))
2013 รายงานผลการศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการ และภาระการบริการของสถานพยาบาล ภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มีนาคม 2553.
2013 รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการรับรู้ การจดจำ การครอบครอง และการให้ความหมายที่มีต่อสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย (Perception recognition ownership and meaningful for alcohol brand merchandise with attitudes and alcohol consumptions of Thai youth)
2013 การทบทวนสถานการณ์ระบบป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Situation analysis of health-threatening factor, disease control and prevention system according to the state of national health system B.E. 2552 (2009))
2013 Universal Coverage on a budget: impacts on health care utilization and out-of-pocket expenditures in Thailand.
2013 รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และข้อเสนอเพื่อปรับราคายา Omalizumab ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยหอบหืดในประเทศไทย.
2013 รายงานฉบับสมบูรณ์สถานการณ์คนพิการในสังคมไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความพิการและทุพพลภาพ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545 และ 2550.
2013 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจำแนกอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (The Development of nutrient profile for promoting healthy diet)
2013 รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของหญิงขณะตั้งครรภ์และให้นมบุตร (Health behaviors during pregnancy and breastfeeding)
2013 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการประสานเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการของประชาชนไทย (The Development of eating behavior and nutrition database among Thais project)
2012 ขบวนการอุตสาหกรรมอาหาร การตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาล ไขมัน และโซเดียมสูง ในเด็กและเยาวชนของประเทศไทย (Food industry market and regulations related to food and drinks with high sugar, fat and sodium in children and youth of Thailand)
2012 รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2552.
2012 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ฉบับที่ 4 (รอบที่ 2/2554) (Research for development of health benefit package under universal health care coverage scheme: issue 4 (Round 2/2011))
2012 Multi-stakeholder Technical Meeting on Implementation Options Recommended by the WHO Consultative Expert Working Group on Research & Development (CEWG): Financing and Coordination (Meeting Report) at the Rockefeller Foundation Bellagio Center, 16-19 October 2012.
2012 การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย (The Study of experiences and the process to pursue international employment of Thai nurses)
2012 รายงานฉบับสมบูรณ์การรับรู้กิจกรรมการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย (Perceptions of alcohol marketing communication and alcohol consumption behavior of Thai adolescents)
2012 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóìâ¤Ã§¡ÒèѴ·Ó¢éÍàʹÍá¹ÐàªÔ§¹âºÒ¡ÒÃÅ´¼Å¡Ãзº·Ò§Êѧ¤Á¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒóìÊØÃҡѺàÂÒǪ¹ä·Âã¹Í¹Ò¤µ ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉҨѧËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ (A Policy suggestion to reduce the social impacts due to alcohol consumption of young people: a case study of Phitsanulok Province)
2012 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóì¡Òöʹ¤ÇÒÁËÁÒ©ҡà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìáÅСÃкǹ¡ÒÃâ¦É³Òὧà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìã¹ÀҾ¹µÃìä·Â ËÅѧ»ÃСÒÈãªé¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È. 2551 (Interpreting of scene related to alcohol beverage and alcohol beverage product placement process in Thai films after proclaiming of alcohol beverage control act B.E. 2008)
2012 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóìâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂá¹Ç·Ò§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤Ãͺ¤ÃÑÇã¹µÓºÅ⤡¤ÃÒÁ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊؾÃóºØÃÕ à¾×èÍÅ´¡ÒúÃÔâÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¢Í§àÂÒǪ¹ (The Guideline of families' capacity building in Kloklam District, Suphanburi Province for reducing adolescent alcohol use)
2012 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóìâ¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×è;Ѳ¹ÒªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ìÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ ©ºÑº·Õè 3 (Ãͺ·Õè 1/2554) (Research for development of health benefit package under universal health care coverage scheme: issue 3 (round 1/2011))
2012 ข้อเสนอแนะ เรื่องนโยบายการเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ
2012 Research for health by non-health sectors in Thailand: a literature review.
2012 Report Evaluation of the National AIDS Response in Thailand. (ÃÒ§ҹ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Åâ¤Ã§¡Òà “¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¹âºÒ»ÃÐà·ÈáÅСÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃá¼¹§Ò¹¡Òûéͧ¡Ñ¹áÅÐá¡é䢻ѭËÒàÍ´Êì¢Í§»ÃÐà·È”)
2012 ºÑ­ªÕÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵԢͧ»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. òõõò-òõõó (National health accounts of Thailand 2009-2010)
2012 ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹ÒÃкºà¾×èÍ¡ÒèѴ·ÓºÑ­ªÕÃÒ¨èÒÂÂÒáËè§ªÒµÔ (Research and systems development for national drug account)
2012 Thailand's universal coverage scheme: achievements and challenges, an independent assessment of the first 10 years (2001-2010) synthesis report.
2012 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÃ×èͧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§¡ÒÃà»Ô´ÃѺ»Ñ¨¨ÑÂáÇ´ÅéÍÁ·ÕèÁÕµè;ĵԡÃÃÁ¡Òô×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¢Í§àÂÒǪ¹ (The Relationship between exposures to environmental factors on behavior of youth alcohol drinking)
2012 การศึกษาผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมภายใต้กรอบอาเซียน ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย (การวิเคราะห์ประสบการณ์จากสหภาพยุโรป)
2012 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ㹪èǧ·ÈÇÃÃÉáá 2544-2553
2012 Direct household payments for health services in Asia and the Pacific: impacts and policy options: policy brief.
2012 ÊØ¢ÃèÇÁÊÃéÒ§: â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×è;Ѳ¹ÒªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡Ñº¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ¨Ò¡ÀÒ¤Êèǹã¹Êѧ¤Á
2012 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóì¡ÒÃÈÖ¡ÉҼŢͧÁҵáÒÃáÍÅ¡ÍÎÍÅìÃдѺ¾×é¹·Õè : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ 4 ªØÁª¹ ÍÕÊÒ¹µÍ¹ÅèÒ§ (ÈÃÕÊÐà¡É ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ ÃéÍÂàÍç´ áÅй¤ÃÃÒªÊÕÁÒ) (A Study of the effects of alcohol restriction at regional level : a case study of four communities in the lowest northeast (Sisaket, Ubon Ratchatani, Roi Et, and Nakhon Ratchasima province))
2012 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѻÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃóç¤ì "§´àËÅéÒà¢éÒ¾ÃÃÉÒ»Õ 2554" : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ»ÃЪҪ¹ ÍÒÂØ 15 »Õ¢Öé¹ä»ã¹ 24 ¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇ»ÃÐà·È
2011 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóì»Ñ¨¨Ñ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡Òô×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃдѺÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒã¹à¢µ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã (Factors related to drinking behavior of undergraduate student in Bangkok)
2011 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóìâÁà´Å¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìàªÔ§ÊÒà˵آͧ¡Òô×èÁáÅмšÃзº¢Í§¡Òô×èÁã¹¹ÔÊÔµ/¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (The Causal relationship model between drinking behavior and consequent behaviors in undergraduate students)
2011 ¼Å¢Í§â»Ãá¡ÃÁ¡ÒúӺѴ¤ÇÒÁ¤Ô´áÅоĵԡÃÃÁÃèÇÁ¡ÑºáçʹѺʹع·Ò§Êѧ¤Á·ÕèÁÕµèͤÇÒÁ¾ÃéÍÁ·Õè¨Ð»éͧ¡Ñ¹¡ÒõԴ«éÓáÅоĵԡÃÃÁ¡ÒÃäÁèµÔ´«éӢͧ¼Ùé»èÇÂÊØÃÒ
2011 ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔâÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁÃعáç¢Í§à´ç¡ÇÑÂÃØ蹪Ñé¹ÁѸÂÁÈÖ¡Éҵ͹µé¹ã¹âçàÃÕ¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ (The Relationship between alcohol consumption behavior and violent behavior of secondary school adolescents in Muang district KhonKaen province)
2011 ¡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀҾ᡹¹Ó¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃéÒ§¤èÒ¹ÔÂÁ¡ÒÃäÁè´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì (The Potential development of core student for value clarification on no alcohol consumption)
2011 ¡Ãкǹ¡ÒÃáÅФÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¢Í§¡Òô×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¡Ñº¡ÒÃãªéÂÒàʾµÔ´ã¹ÇÑÂÃØè¹ (The Process and relation of alcohol use and substance use in adolescence)
2011 Advertising of food to Thai children (is brand logo recognition related to their food and beverage buying behaviours, eating behaviours and body image concerns?)
2011 Where is the money and what are we doing with it? : creating an evidence base for better health financing and greater accountability : a strategic guide for the institutionalization of national health account.
2011 Identifying national priority areas under WHA61.21 by ascertaining status of pharmaceuticals, herbal medicines, vaccines and medical technologies in Thailand.
2011 TOR 5.3 : the impact of UCS on households the assessment of the first decade of Thai UCS scheme.
2011 Alcohol policy in Bhutan : recommendations for the national strategic framework for reducing harmful use of alcohol in Bhutan.
2011 Impacts of universal coverage scheme (UCS) on health workforce.
2011 The National health promotion action plan 2011-2015 for Maldives.
2011 Job strain among Thai nurses : related factors and impact.
2011 Health-related quality of life among Thai female registered nurses : a national cross-sectional study.
2011 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìÀÒÃÐâä¢Í§¤¹ä·Â¨Ò¡¡ÒúÃÔâÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì (Analysis of burden of disease attributable to alcohol)
2011 ¡ÒáÃШÒ¢ͧ¡ÒúÃÔâÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìã¹»ÃÐà·Èä·Â ã¹ÁԵԢͧ¼ÙéºÃÔâÀ¤áÅÐÅѡɳСÒúÃÔâÀ¤ (Distribution of alcohol consumption in Thailand : who and how alcohol is consumed)
2011 â¤Ã§¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒàªÔ§à»ÃÕºà·ÕºÀÒÉÕÊØÃÒ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ»ÃÐà·Èä·Â ÊÔ§¤â»Ãì ¿ÔÅÔ»»Ô¹Êì à¡ÒËÅÕ ÍÍÊàµÃàÅÕ áÅлÃЪҤÁÂØâû
2011 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼ÅÁҵáÒúѧ¤Ñºãª ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍŢͧàÂÒǪ¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´ÍصôԵ¶ì
2011 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѻÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃóç¤ì “§´àËÅéÒà¢éÒ¾ÃÃÉÒ»Õ 2553” : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ»ÃЪҪ¹ÍÒÂØ 15 »Õ¢Öé¹ä»ã¹à¢µ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÔÁ³±ÅáÅÐã¹ 20 ¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇ»ÃÐà·È
2011 »Ñ¨¨ÑÂàªÔ§ÊÒà˵ØáÅÐá¹Ç·Ò§»éͧ¡Ñ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Òô×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ÇÑÂÃØè¹ã¹ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í
2011 ¡ÒþѲ¹Òâ»Ãá¡ÃÁ¡Òûéͧ¡Ñ¹¡Òô×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì㹹ѡàÃÕ¹ÁѸÂÁÈÖ¡Éҵ͹µé¹â´Â¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ¢Í§ªØÁª¹
2011 ÊÃéÒ§ÊØ¢¶éǹ˹éÒ : â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×è;Ѳ¹ÒªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡Ñº¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ¨Ò¡ÀÒ¤Êèǹã¹Êѧ¤Á
2011 ¡ÒáÃШÒÂáÅФÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéӢͧÍѵÃÒ¡ÓÅѧ¾ÂÒºÒÅÇԪҪվ㹻ÃÐà·Èä·Â
2011 â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÃÐÂÐÂÒÇÊØ¢ÀÒ¾áÅЪÕÇÔµ¡Ò÷ӧҹ¢Í§¾ÂÒºÒÅÇԪҪվ㹻ÃÐà·Èä·Â (Cohort profile : health and working life of registered nurses in Thailand - a longitudinal study)
2011 ¡ÒÃÂéÒ§ҹ¢Í§¾ÂÒºÒÅÇԪҪվ㹻ÃÐà·Èä·Â
2011 ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹·Ò§´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§Ãкº¡ÒÃãËéºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ÃдѺ·ØµÔÂÀÙÁÔ áÅеµÔÂÀÙÁÔ ã¹»ÃÐà·Èä·Â
2011 ÃèÒ§ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѤÇÒÁ¢Ò´á¤Å¹ÍÒ¨ÒÃÂì¾ÂÒºÒÅ ÁҵáÒÃÃͧÃѺ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹¾ÂÒºÒŨҡ¡ÒÃà»Ô´µÅÒ´¡ÒäéÒàÊÃÕ áÅÐÃٻẺ¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÃÐÂзÕè 1 ¹âºÒ¢ͧ¡ÒÃà»Ô´µÅÒ´¡ÒäéÒàÊÃÕ (FTA) ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ áÅÐʶҹ¡Òóì»Ñ­ËÒ µèÍ¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹¾ÂÒºÒÅ
2011 â¤Ã§¡ÒèѴ·ÓàÇ·Õ»ÃЪҾԨÒóìµèÍÃèҧἹ»¯ÔºÑµÔ¡ÒáÒèѴ¡ÒûѭËÒÀÒÇйéÓ˹ѡà¡Ô¹áÅÐâäÍéǹ
2011 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¢Í§Í§¤ì¡Ã»¡¤ÃͧÊèǹ·éͧ¶Ôè¹(Í»·.) 㹡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ÊØ¢ÀÒ¾àªÔ§ÃØ¡µÒÁËÅÑ¡¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
2011 â¤Ã§¡ÒèѴ·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒáÒèѴ¡ÒûѭËÒÀÒÇйéÓ˹ѡà¡Ô¹áÅÐâäÍéǹ
2011 »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒ¾áÅоĵԡÃÃÁ¡ÒôÙáÅÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¾ÂÒºÒÅÇԪҪվ㹻ÃÐà·Èä·Â (Health problems and health care behaviors among registered nurses in Thailand)
2011 â¤Ã§¡ÒèѴàÇ·ÕÊÒ¸ÒóÐÃѺ¿Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ àÃ×èͧ “¡ÒüÅÑ¡´Ñ¹ÁҵáÒ÷ҧÀÒÉÕã¹ÍÒËÒÔ
2011 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¡Ô´¤ÇÒÁÃعáçµè;ÂÒºÒÅ·Õ軯Ժѵԧҹã¹Ë¹èǺÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ : ÈÖ¡ÉÒã¹¾ÂÒºÒÅ 18,000 ¤¹ ã¹»ÃÐà·Èä·Â
2011 ¼ÅÅѾ¸ìáÅмšÃзº¡ÒûÃѺà¾ÔèÁ¤èÒàºÕéÂàËÁÒ¨èÒµèÍ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§·Ñ¹µá¾·Âìã¹âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹
2011 ¡ÒÃàÅ×Í¡§Ò¹áÅлѨ¨Ñ¡Ó˹´¡ÒÃàÅ×Í¡§Ò¹ã¹ª¹º·¢Í§á¾·Â쨺ãËÁè
2011 Ãкº¡ÒèéÒ§§Ò¹ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇà¾×èͨ٧ã¨áÅиÓçºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ÀÒ¤ÃÑ°
2011 ¨Ð´Ö§´Ù´á¾·Â쨺ãËÁèä»·Ó§Ò¹·Õ誹º·ä´éÍÂèÒ§äà : ¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧÁ×Í·´Åͧ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡§Ò¹
2011 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å 10 »Õâç¾ÂÒºÒźéÒ¹á¾éÇ (ͧ¤ì¡ÒÃÁËÒª¹)
2011 ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃà¤Ã×èͧÁ×Íá¾·Âìã¹»ÃÐà·Èä·Â : ÀÒ¾ÃÇÁáÅлÃÐʺ¡Òóì¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧáÁÁâÁá¡ÃÁ à¤Ã×èͧ©ÒÂÃѧÊÕẺàÃè§Í¹ØÀÒ¤áÅÐẺ©ÒÂÃѧÊÕ⤺Íŵì-60 áÅÐà¤Ã×èͧྷ«Õ·Õ
2011 ¡ÒèѴ¡ÒáÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀҾ㹾×é¹·ÕèÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµé
2011 µèÒ§æ ¹Òæ 㹡ÒÃá¡é»Ñ­ËÒ¡ÓÅѧ¤¹ã¹ÃдѺ¾×é¹·Õè
2011 ÃÒ§ҹâ¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹ã¹ÃдѺ¼ÙéªèÇÂʹѺʹع´éÒ¹¡ÒÃá¾·ÂìáÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢
2011 ÃÒ§ҹâ¤Ã§¡ÒÃÃкº¡ÒèéÒ§§Ò¹ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇ à¾×èͨ٧ã¨áÅиÓçºØ¤ÅÒ¡Ãã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ÀÒ¤ÃÑ° : ¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧÁ×Í·´ÅͧµÑ´ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡§Ò¹
2011 ÃÒ§ҹâ¤Ã§¡ÒáÒÃàÅ×Í¡§Ò¹áÅлѨ¨Ñ¡Ó˹´¡ÒÃàÅ×Í¡§Ò¹ã¹ª¹º·¢Í§á¾·Â쨺ãËÁè
2011 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóìá¼¹ÂØ·¸ÈÒʵÃì·ÈÇÃÃÉ¡ÒþѲ¹Òâç¾ÂÒºÒÅÊè§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾µÓºÅ (¾.È.òõõõ-òõöô)
2011 ÃÒ§ҹ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¡ÒÃà¤Å×è͹ÂéÒ¢ͧᾷÂì¨Ò¡ª¹º·ÀÒÂËÅѧ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤èҵͺ᷹㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Õ誹º·
2011 โครงการจัดการเผยแพร่ความรู้การกํากับทิศทาง และวางแผนโครงการ Antibiotics Smart Use Program
2011 ÃÒ§ҹ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒüÅԵᾷÂìà¾ÔèÁà¾×èͪÒǪ¹º·
2011 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¡ÅØèÁÇÔ¹Ô¨©ÑÂâäÃèÇÁ ©ºÑº·Õè 5 : à»ÃÕºà·Õº¡ÒèÓṡÃдѺ¤ÇÒÁÃعáçáÅмŵèͤèÒ¹éÓ˹ѡÊÑÁ¾Ñ·¸ì ¡Ñº©ºÑº·Õè 4 áÅÐ 3 ÊÓËÃѺâç¾ÂÒºÒÅ»ÃÐàÀ·µèÒ§æ ÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Analysis of diagnosis-related group version 5 : comparison of severity-of-illness assignment and relative weight result with versions 4 & 3 by hospital types under the universal health coverage scheme (UCS))
2011 â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×è;Ѳ¹ÒªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ìÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ ©ºÑº·Õè 2 (Research for development of health benefit package under universal health care coverage scheme : issue 2)
2011 ÃÒ§ҹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÀÒÇзҧàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§¤ÃÑÇàÃ×͹ ¨Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅ¡ÒÃÊÓÃǨà¾×è͵ԴµÒÁÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤Á¢Í§¤ÃÑÇàÃ×͹(â´ÂãªéµÑÇÍÂèÒ§«éÓ) 2548-2553
2011 ¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ : ·Õèà»ç¹ÁÒ à»ç¹ÍÂÙè áÅШÐà»ç¹ä»
2011 ÁÔµÔË­Ô§ªÒ : á¹Çâ¹éÇ¡ÒþѲ¹ÒÊÙè¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤
2011 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅáÅФÇÒÁ¤ØéÁ¤èҢͧÇѤ«Õ¹»éͧ¡Ñ¹ä¢éËÇÑ´ãË­èã¹»ÃЪҡÃÍÒÂØ 60 »Õ¢Öé¹ä»·ÕèÁÕâäàÃ×éÍÃÑ§ã¹»Õ ¾.È. 2551
2011 â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×è;Ѳ¹ÒªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ìÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ ©ºÑº·Õè 1 (Research for development of health benefit package under universal health care coverage scheme : issue 1)
2011 Mind the gap : ÊÙè¤ÇÒÁà»ç¹¸ÃÃÁ´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
2011 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤èÒ·Ò§àÈÃÉ°ÈÒʵÃìáÅмšÃзº´éÒ¹§º»ÃÐÁÒ³ÊÓËÃѺ¡ÒüèҵѴ»ÅÙ¡¶èÒµѺã¹à´ç¡à¢éÒÊÙèªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¢Í§ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ
2011 The Social construction of alcohol consumption in the north-east of Thailand.
2010 Human resources for health country profile Thailand.
2010 Role of local government unit in financing and provision of health services in two selected provinces, Thailand.
2010 National expenditure on HIV/AIDS 2008-2009.
2010 Thailand health financing review 2010.
2010 Household impoverishment by health payment in Thailand : an analysis of national time trend and provincial variation 1996-2008.
2010 Why Thailand should have the pictorial warning label on alcoholic beverage packages? : a technical report.
2010 Report on The 5th Annual AAAH Conference human resources for health challenges for achieving MDGs 3-6 October, 2010 Sanur, Bali, Indonesia.
2010 Different provider payment methods : variation in clinical practice, lessons from Thailand.
2010 Impact of universal health coverage : the public healthcare providers’ perspective and coping mechanism, case studies from three provinces.
2010 Universal coverage scheme in Thailand : equity outcomes and future agendas to meet challenges.
2010 How the contract model becomes the main mode of purchasing : a combination of evidence and luck in Thailand.
2010 Funding health promotion and prevention – the Thai experience.
2010 ¡Òô×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¤ÃÑé§áá ¡Òô×èÁẺàÁÒËÑÇÃÒ¹íéÒáÅмšÃзº¨Ò¡¡Òô×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¢Í§àÂÒǪ¹ã¹à¢µÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ÍصôԵ¶ì (First alcohol drinking, binge drinking and alcohol – related consequences among youth in Muang district Uttaradit province)
2010 ¡ÅÂØ·¸ì¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒõÅҴẺÍ͹äŹì¢Í§à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìã¹»ÃÐà·Èä·Â (Online marketing promotion strategies of alcohol beverage in Thailand)
2010 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒÃÊ×èÍÊÒäÇÒÁËÁÒÂáÅСÒÃÃѺÃÙé¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìã¹Êѧ¤Áä·Â : ¡Ã³Õ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèáÊ´§¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµèÍÊѧ¤Á (CSR) ¢Í§¸ØáԨà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì
2010 ÃÒ§ҹÇԨѩºÑºÊÁºÙóì â¤Ã§¡ÒáÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òúѧ¤Ñºãªé¡®ËÁÒµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È. 2551 ã¹à¢µÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í (¨Ñ§ËÇÑ´ÍØ´Ã¸Ò¹Õ áÅШѧËÇÑ´¢Í¹á¡è¹) (An Evaluation of the enforcement of the alcoholic drink control act, 2008 in the northeast region (Udonthani and Khon Kaen))
2010 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÊÓÃǨàÃ×èͧ “¡ÒÃÃѺÃÙéáÅзÑȹ¤µÔ¢Í§àÂÒǪ¹ä·ÂµèÍÁҵáÒâéͤÇÒÁ¤Óàµ×͹»ÃСͺÀÒ¾ÊÑ­Åѡɳ캹ºÃèØÀѳ±ìà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì”
2010 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÃ×èͧ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Òäء¤ÒÁ·Ò§à¾ÈÀÒÂãµéÍÔ·¸Ô¾Å¡ÒúÃÔâÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì㹡ÅØèÁà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹
2010 ¤ÇÒÁ˹Òá¹è¹¢Í§¨Ø´¨Ó˹èÒÂà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¡Ñº¡ÒúÃÔâÔÀ¤áÅмšÃзº¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (Alcohol outlet density and consumption and related harms in low drinking prevalence country : Thailand)
2010 ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃÊÓÃǨàÃ×èͧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒʶҹ¡Òóì¡ÒÃÃѺÃÙé ¡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒ ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§¼ÅÔµÀѳ±ì ¡ÒÃâ¦É³Ò áÅСÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒâÒÂà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ËÅѧ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìÁռźѧ¤Ñºãªé¤Ãº 2 »Õ
2010 ÃÒ§ҹÃÇÁàÅèÁàÃ×èͧ ¡ÒäéÒàÊÃÕà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì : ¼Å¡Ãзº´éÒ¹µÅÒ´áÅйâºÒ¤Ǻ¤ØÁáÅСÒùÓà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìÍÍ¡¨Ò¡¡ÒäéÒàÊÃÕ (Alcohol free trade : impacts on alcohol market and policy and exclusion of alcohol from free trade)
2010 ¡ÒþѲ¹ÒµÑÇẺá¡é䢻ѭËÒ¡ÒÃÅÐàÁÔ´¡®ËÁÒÂà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì㹪ØÁª¹
2010 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÃ×èͧº·ºÒ·áÅоĵԡÃÃÁ¢Í§¾èÍáÁè·ÕèÁÕµèͼšÒô×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¢Í§àÂÒǪ¹ä·Â (Influence of parental norms and behaviours on youth drinking in Thailand)
2010 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙÃ³ì ·Ò§àÅ×Í¡àªÔ§¹âºÒÂàÃ×èͧ¡Í§·Ø¹ÊÃéÒ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Õè´Õã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢
2010 â¤Ã§¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉҼšÃзº¢Í§ÁҵáÒÃâçàÃÕ¹»ÅÍ´¹éÓÍÑ´ÅÁáÅÐÁҵáÒÃâçàÃÕ¹»ÅÍ´¢¹Á¡Ãغ¡Ãͺ¡Ñº¡ÒèÓ˹èÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁã¹âçàÃÕ¹
2010 à˵Øà¡Ô´·Õè¢Í¹á¡è¹ : àÁ×èÍâç¾ÂÒºÒžÅÒ´áµè¤¹ä¢éãËé¾Ã
2010 ÂØ·¸ÈÒʵÃì¹âºÒÂáÍÅ¡ÍÎÍÅìÃдѺªÒµÔ
2010 §´àËÅéÒà¢éÒ¾ÃÃÉÒãËéÍÐäáѺÊѧ¤Áä·Â : ¶Í´º·àÃÕ¹à¨ç´»Õ¢Í§¡ÒÃóç¤ì
2010 àÍ¡ÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃà˵ؼŷÕè¤Çöʹà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¨Ò¡¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡ÒäéÒàÊÃÕ
2010 ÃÒ§ҹÇԡĵàÈÃÉ°¡Ô¨ 2551-2552 ¡ÑºÃкºÊØ¢ÀÒ¾áÅÐÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¤¹ä·Â
2010 ÃÒ§ҹ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹·ÕÁÇÔªÒ¡ÒáÅÒ§ ¡ÒûÃЪØÁÊÁѪªÒÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ ¤ÃÑ駷Õè 2 »Õ 2552
2010 ÊÃéÒ§ÊÁ´ØŤ¹ÊØ¢ÀÒ¾º·àÃÕ¹¨Ò¡ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹
2010 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒûÃÐàÁÔ¹àªÔ§ÇÔ¾Ò¡Éì à¾×èÍ¿×鹿٧ҹ»éͧ¡Ñ¹¡ÒõԴàª×éÍàͪäÍÇÕã¹»ÃÐà·Èä·Â (Revitalising HIV prevention in Thailand : a critical assessment : final report)
2010 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇԨѡÒþѲ¹ÒÃÐàºÕºÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìµé¹·Ø¹µèÍ˹èÇ¢ͧâç¾ÂÒºÒÅÀÒ¤ÃÑ°¨ÓṡµÒÁ ÍÒÂØ à¾È ¡ÅØèÁÇÔ¹Ô¨©ÑÂâäÃèÇÁ áÅÐËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾
2010 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙÃ³ì º·ºÒ·Í§¤ì¡Ã»¡¤ÃͧÊèǹ·éͧ¶Ôè¹ã¹¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅТéÍàʹÍàªÔ§¹âºÒ àÃ×èͧ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨´éÒ¹¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾
2010 »ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å¢Í§¹âºÒÂÊè§àÊÃÔÁ¡Òô×èÁÍÂèÒ§ÃѺ¼Ô´ªÍº
2010 ºÑ­ªÕÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵԢͧ»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. òõôõ-òõõñ (National health accounts of Thailand 2002-2008)
2010 ¡ÒÃÊѧà¤ÃÒÐËìÃкº¡ÒôÙáżÙéÊÙ§ÍÒÂØã¹ÃÐÂÐÂÒÇÊÓËÃѺ»ÃÐà·Èä·Â (Synthesis of long-term care system for the elderly in Thailand)
2010 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóì¡Ò÷º·Ç¹¡Åä¡¡ÒÃà½éÒÃÐÇѧáÅШѺºØËÃÕèà¶×è͹¢Í§»ÃÐà·ÈÊËÃÒªÍҳҨѡà ࢵ»¡¤Ãͧ¾ÔàÈÉÎèͧ¡§ áÅÐ ÊËÀÒ¾ÂØâû
2010 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤èҢͧ¡ÒùÓÇѤ«Õ¹»éͧ¡Ñ¹¡ÒõԴàª×éÍäÇÃÑÊàͪäÍÇÕPrime-Boost (ALVAC-HIV ® áÅÐ AIDSVAX B/E®) ÁÒãªéã¹»ÃЪҡÃä·Â (Economic evaluation of Prime-Boost HIV vaccine ALVAC-HIV ® and AIDSVAX B/E® for the Thai population)
2010 ÃÒ§ҹ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹à¾×èÍÅ´¤ÇÒÁäÁèà·èÒà·ÕÂÁ ã¹ÃÑ°ºÃÔµÔªâ¤ÅÑÁàºÕ »ÃÐà·Èá¤¹Ò´Ò (Inequity reducing in British Columbia, Canada)
2010 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóìâ¤Ã§¡ÒáÒèѴ·Ó¢éÍàʹÍÃéÒ¹ÂҤسÀÒ¾¡ÑºÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ
2010 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂâ¤Ã§¡ÒáÒûÃÐàÁÔ¹¼Åà¾×è;Ѳ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Í§·Ø¹ÊØ¢ÀÒ¾ÃдѺµÓºÅã¹ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒÀÒÂãµéá¹Ç¤Ô´¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Ò÷Õè´Õ
2010 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÁÒ³¡ÒäÇÒÁµéͧ¡Ò纻ÃÐÁÒ³ à¾×èͼ¹Ç¡¡ÒÃà»ÅÕ蹶èÒ¾ÅÒÊÁÒ (Plasmapheresis) à¢éÒÊÙèªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¢Í§ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ
2010 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÁÒ³¡ÒäÇÒÁµéͧ¡Ò纻ÃÐÁÒ³ à¾×èÍ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§áÅÐä´éÃѺÎÍÃìâÁ¹à¨ÃÔ­àµÔºâµÍÂèÒ§àÊÁÍÀÒ¤ÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ
2010 â¤Ã§¡ÒáÒÃà½éÒÃÐÇѧ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒâÒ¢ͧÍصÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ´×èÁ·ÕèÁÕáÍÅ¡ÍÎÍÅìã¹¹ÔµÂÊÒÃáÅСԨ¡ÃÃÁ·ÕèÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº¡ÒÃâ¦É³Ò
2010 ¢éÍàʹ͡ÒùÓà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìÍÍ¡¨Ò¡¤ÇÒÁµ¡Å§·Ò§¡ÒäéÒ·ÑèÇä»
2010 ÃÒ§ҹÇԨѩºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òúѧ¤Ñºãªé¡®ËÁÒµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È.2551 ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã
2009 ÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§¡ÒõÅÒ´¢Í§à¤Ã×èͧ´×èÁ·ÕèÁÕáÍÅ¡ÍÎÍÅì ·ÕèÁռŵè;ĵԡÃÃÁ¡Òô×èÁ¢Í§àÂÒǪ¹ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¾×é¹·ÕèàÁ×ͧàªÕ§ãËÁè (The Influence of alcohol beverage marketing on drinking behavior of youths : case study Chiang Mai city)
2009 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃзºµèÍÊØ¢ÀÒ¾¨Ò¡¡ÒúÃÔâÀ¤ÊØÃÒ·ÕèÁÕÊÒþÔɵ¡¤éÒ§áÅл¹à»×é͹㹠Wistar Rat (Health impact assessment from consumption of alcoholic beverage as distributed toxic substances in Wistar Rat)
2009 ¤ÇÒÁàÊÁÍÀҤ㹡ÒÃà¢éÒÃѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇԪҪվᾷÂìã¹»ÃÐà·Èä·Â.
2009 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóì àÃ×èͧẺἹ¡Òô×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÃдѺÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁËèÇÔ·ÂÒÅѹàÃÈÇà ¾ÐàÂÒ
2009 The Potential of provider-initiated voluntary HIV counseling and testing at health care settings in Thailand. (¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¡ÒÃàʹͺÃÔ¡ÒÃãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáÅеÃǨ¤Ñ´¡Ãͧ¡ÒõԴàª×éÍàͪäÍÇÕà»ç¹ºÃÔ¡Òþ×é¹°Ò¹ã¹âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â)
2009 Implications on public health from mode 2 trade in health services : empirical evidence [a case of Thailand]
2009 Analysis of practice variation due to payment methods across health insurance schemes.
2009 Health policy analysis institutes : landscaping and learning from experiences : the case of health strategy and policy institute of Vietnam.
2009 Thailand's health workforce : a review of challenges and experiences.
2009 Thai natioal health accounts : sustainable updates of 2006 - 2007 and diversification.
2009 Household costs associated with seeking care in Lao PDR, a study in three tertiary care hospitals.
2009 Assessment of the Lao Economic and Consumption Survey [LECS] and the estimation of annual national household spending on health.
2009 Health workers’ preferences and policy interventions to improve retention in rural areas in Thailand.
2009 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѻÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃóç¤ì “§´àËÅéÒà¢éÒ¾ÃÃÉÒ»Õ 2552” : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ»ÃЪҪ¹ÍÒÂØ 15 »Õ¢Öé¹ä»ã¹à¢µ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÔÁ³±ÅáÅÐã¹ 20 ¨Ñ§ËÇÑ´·ÑèÇ»ÃÐà·È
2009 ¡ÒÃà½éÒÃÐÇѧ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔâÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìáÅоĵԡÃÃÁàÊÕ觵èÍÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ÃдѺÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒã¹»ÃÐà·Èä·Â (A Surveillance of drinking behaviors and other health-risk behaviours among high school students in Thailand)
2009 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѾĵԡÃÃÁ¡Òô×èÁáÅСÒÃÃѺÃÙéâ¦É³Òà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒàÂÒǪ¹ÍÒÂØ 9-25 »Õ·ÑèÇ»ÃÐà·È
2009 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѠàÃ×èͧ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¢éͧ¢Í§¡Òô×èÁÊØÃҡѺ¤ÇÒÁÃعáç㹡Ò÷ӧҹ (An Analysis of alcohol use factor retated workplace violence)
2009 â¤Ã§¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Çѵ¡ÃÃÁ¡ÒäǺ¤ØÁ¡ÒúÃÔâÔÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì
2009 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÃ×èͧ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§¡ÒúÃÔâÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¡Ñº¡ÒÃä´éÃѺ¼Å¡Ãзº¢Í§¼Ùéãªéáç§Ò¹ã¹ÀÒ¤ÍصÊÒË¡ÃÃÁ : ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹µé¹
2009 ¡ÒÃÈÖ¡ÉҾĵԡÃÃÁ¼Ùé´×èÁáÅмÙé¢ÒÂÂҴͧÇÔ¶ÕªØÁª¹ÀÒ¤ãµé ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ à¢µªØÁª¹àÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇѴʧ¢ÅÒ (Behavioral study of seller and consumer of traditional alcohol medicine in the community : a case study urban, Songkhla province)
2009 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ã¹¾×é¹·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ
2009 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѡÅÂØ·¸ì¡ÒõÅÒ´¢Í§ºÃÔÉÑ·áÍÅ¡ÍÎÍÅìã¹»ÃÐà·Èä·Â : ÈÖ¡ÉÒ੾ÒСóաÅÂØ·¸ìá¹ÇÃÒº
2009 ÃÒ§ҹ¼Åâ¤Ã§¡ÒÃÇԨѠ¡ÒÃÊÓÃǨ¡ÒÃÃѺÃÙéáÅСÒû¯ÔºÑµÔµÒÁÁҵáÒäǺ¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁÊØÃÒµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­°ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È. 2551 ¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹¨Ñ§ËÇѴʧ¢ÅÒ ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª áÅÐ ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ (A Survey of the perceptions and responses of people in Songkhla, Nakornsrithammarj, and Surajthanee provinces toward the 2008 alcoholic beverage control laws)
2009 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òúѧ¤Ñºãªé¡®ËÁÒµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È. òõõñ ã¹à¢µÀÒ¤à˹×Í
2009 ÃÒ§ҹÇԨѩºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òúѧ¤Ñºãªé¡®ËÁÒµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È.2551 ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´¹¹·ºØÃÕ ¹¤Ã»°Á áÅÐÊÔ§ËìºØÃÕ
2009 â¤Ã§ÃèÒ§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÃ×èͧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒʶҹ¡Òóì¡ÒÃÃѺÃÙé ¡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒ ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§¼ÅÔµÀѳ±ì ¡ÒÃâ¦É³Ò áÅСÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒâÒÂà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ËÅѧ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìÁռźѧ¤Ñºãªé¤Ãº 1 »Õ
2009 ¡Ò÷º·Ç¹¡ÒüÅÔµ¾ÂÒºÒŪØÁª¹ÍÓàÀ͹éӾͧ
2009 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѡÒþѲ¹ÒÃкº¡ÒèѴ¡ÒáÓÅѧ¤¹ÃдѺ¾×é¹·Õè ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¹Ò¡
2009 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѡÒþѲ¹ÒÃкº¡ÒèѴ¡ÒáÓÅѧ¤¹ÃдѺ¾×é¹·Õè ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª
2009 ¤ÇÒÁäÁèàÊÁÍÀÒ¤´éÒ¹Êѧ¤ÁáÅÐÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃЪҪ¹ä·Â (Social and health inequity in Thailand)
2009 ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â¤Ã§¡Òà ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢éÍÁÙŢͧͧ¤ì¡Ãã¹µèÒ§»ÃÐà·È·ÕèÁÕÀÒáԨã¡Åéà¤Õ§¡ÑºÊӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ àÃ×èͧ ͧ¤ì¡ÃáÅСÒèѴ¡ÒÃàªÔ§Ãкºã¹¡ÒâѺà¤Å×è͹ÃкºÊØ¢ÀÒ¾ÍÂèÒ§ÁÕÊèǹÃèÇÁã¹µèÒ§»ÃÐà·È (International experience on stewardship for health systems reform)
2009 â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂá¼¹¡ÒÃŧ·Ø¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ ã¹á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁáËè§ªÒµÔ ©ºÑº·Õè 10 (¾.È. 2550-2554)
2009 ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â¤Ã§¡Òú·ºÒ·¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â¡Ñº¡ÒþѲ¹Ò¹âºÒÂÊÒ¸ÒóÐ
2009 á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÊÓËÃѺÂØ·¸ÈÒʵÃì¡ÒüÅÔµÇѤ«Õ¹ä¢éËÇÑ´ãË­èÊÒ¾ѹ¸ØìãËÁè 2009 ã¹ÃдѺÍصÊÒË¡ÃÃÁ â´Âãªé°Ò¹¡ÒüÅÔµ¢Í§¡ÃÁ»ÈØÊѵÇìã¹ÀÒÇЩءà©Ô¹ ¡Ã³Õà¡Ô´¡ÒÃÃкҴãË­èã¹»ÃÐà·Èä·Â
2009 ÃÒ§ҹÇԨѩºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òúѧ¤Ñºãªé¡®ËÁÒµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È.2551 ¢Í§ 4 ÀÙÁÔÀÒ¤
2009 ÃÒ§ҹÇԨѩºÑºÊÁºÙóì â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂẺἹ¡Òô×èÁ ¼Å¡Ãзº áÅлѨ¨Ñ·ÕèÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº¡Òô×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁ·ÕèÁÕÊèǹ¼ÊÁ¢Í§áÍÅ¡ÍÎÍÅì¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ (The Pattern of consumption, impact, and factors related to alcohol beverages consumption of vocational students in Eastern Region of Thailand)
2008 Financing health promotion in South East Asia– does it match with current and future challenges?
2008 MRAs for health professionals in ASEAN - initial movements for future freer flow of health professionals in ASEAN?
2008 Assessment of pandemic human influenza preparedness : provincial resource needs, availability and gaps.
2008 Regulation of health service delivery in the private sector : challenges and opportunities.
2008 Research for development of an optimal policy strategy for prevention and control of cervical cancer in Thailand.
2008 The Local level responses to budget allocation under the universal health care coverage policy in Thailand.
2008 Private-public mix in health care for women and children in low-income countries : an analysis of demographic and health surveys.
2008 An Assessment of performance of health regulation in low - and lower middle-income countries.
2008 Validating unit cost and assessing capitation for social health insurance.
2008 ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òúѧ¤Ñºãªé¡®ËÁÒµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È. 2551
2008 Çԡĵ¤ÇÒÁ¢Ò´á¤Å¹á¾·Âìã¹»ÃÐà·Èä·Â : ·ÔÈ·Ò§áÅÐá¹Çâ¹éÁ
2008 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѡÒþѲ¹ÒÃкº¡ÒèѴ¡ÒáÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ÃдѺ¾×é¹·Õè ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Øì
2008 ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀҾ㹡ÒôÙáżÙéÊÙ§ÍÒÂØ
2008 ¤Ø³ÅѡɳР·Ñȹ¤µÔµèÍÇÔªÒªÕ¾áÅСÒÃÃѺÃÙ麷ºÒ·ÀÒÂËÅѧ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉҢͧ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ áÅÐËÅÑ¡ÊٵáÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ã¹â¤Ã§¡ÒüÅÔµ¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾à¾ÔèÁà¾×èÍ¡ÒèѴ¡ÒáÓÅѧ¤¹ã¹ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµé
2008 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍØ»·Ò¹¡ÓÅѧ¤¹¾ÂÒºÒÅÇԪҪվ㹻ÃÐà·Èä·Â (Supply of registered nurses in Thailand)
2008 ªØ´â¤Ã§¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Åâ¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒÃкººÃÔ¡ÒõµÔÂÀÙÁÔªÑé¹ÊÙ§ (Excellence Center) ´éÒ¹âäÁÐàÃç§ÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ
2007 Perspectives of Thai stakeholders on equity in health.
2007 Policy making and roles of health technology assessment.
2007 Many things to many people : a review of ThaiHealh.
2007 Trade and health diagnostic tool : the Thailand perspective.
2007 Health equity situation in Bhutan a technical report on the analysis of national health survey of Bhutan 2000
2007 Health equity situation in Thailand country report as part of South East Asia regional health equity analysis.
2007 Financing health promotion : a case study on Thailand.
2007 A Systematic literature review on capacity building in health research and factors influencing brain drain of health researchers and scientists in developing count.
2007 »Ñ¨¨Ñ·ÕèÁռšÃзºµèͤÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
2007 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѡÒþѲ¹ÒÃкº¡ÒèѴ¡ÒáÓÅѧ´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ÃдѺ¾×é¹·Õè ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÐàÂÒ
2007 ¤ÇÒÁàÊÁÍÀҤ㹡ÒÃà¢éÒÃѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇԪҪվᾷÂìã¹»ÃÐà·Èä·Â
2007 ¡Ò÷º·Ç¹º·àÃÕ¹¨Ò¡µèÒ§»ÃÐà·Èà¾×èÍà»ç¹Í§¤ì¤ÇÒÁÃÙé㹡ÒáÓ˹´¡Ãкǹ¡ÒèѴ·Ó¸ÃÃÁ¹Ù­ÇèÒ´éÇÂÃкºÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ (National health statute and overarching framework for health system development : lessons for Thailand from Brazil, USA, and UK)
2007 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìÃкº¼ÅµÍºá·¹¡Ò÷ӧҹàÀÊѪ¡Ã (An Analysis of pharmacists attended remuneration system)
2007 ¡ÒôÓçÍÂÙèÍÂèÒ§¾Ö§¾Í㨢ͧºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÃдѺ»°ÁÀÙÁÔ (Retention and work satisfaction of primary care health workforce)
2007 ¡Ò÷º·Ç¹Ãкº¡ÒüÅԵᾷÂì·ÕèÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÃкºÊØ¢ÀÒ¾áÅФÇÒÁµéͧ¡ÒôéÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃЪҪ¹
2007 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·º·Ç¹Ãкº¡ÒüÅÔµ¾ÂÒºÒÅ·ÕèÊÍ´¤Åéͧ¡ÑºÃкºÊØ¢ÀÒ¾áÅФÇÒÁµéͧ¡ÒôéÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃЪҪ¹
2007 ÃÒ§ҹ¡Ò÷º·Ç¹ÇÃó¡ÃÃÁ ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃáÅСÒÃʹѺʹعºØ¤Åҡ÷ҧ¡ÒÃá¾·ÂìãËéÊÒÁÒö»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ä´éÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
2007 ¡ÒÃà¤Å×è͹ÂéÒÂáÅСÃШÒ¡ÓÅѧ¤¹¢Í§àÀÊѪ¡Ãã¹»ÃÐà·Èä·Â : ¨Ò¡Í´Õµ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ (Migration and distribution of pharmacists in Thailand : past and present)
2007 ¡ÒÃà¤Å×è͹ÂéÒ·ѹµá¾·Âìã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ªèͧ»Ò¡ ¾.È. 2518-2548 (Dentists' mobility in Thai oral health service system during 1974-2005)
2007 ÃٻẺ¡ÒôÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ÊÓËÃѺ¼ÙéÊÙ§ÍÒÂØã¹ÃÐÂÐÂÒÇâ´ÂªØÁª¹
2007 ʶҹ¡Òóì¡ÓÅѧ¤¹·Ñ¹µá¾·Âìã¹ÃкººÃÔ¡Ò÷ѹµÊØ¢ÀÒ¾ ¾.È. 2548
2007 ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ã¹¡Ò÷ӧҹ ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹µèÍͧ¤ì¡Ã áÅФÇÒÁµÑé§ã¨·Õè¨ÐÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹¢Í§àÀÊѪ¡Ãä·Â (Relationships of job satisfaction, organizational commitment and intention to quit among Thai pharmacists)
2007 ·º·Ç¹ÊÀÒ¾»Ñ­ËÒáÅСÒÃÇÔ¨ÑÂà¡ÕèÂǡѺÃкºÂҢͧ»ÃÐà·Èä·Â : àÍ¡ÊÒûÃСͺ¡ÒûÃЪØÁÃдÁÊÁͧ¨Ñ´·Óá¼¹§Ò¹ÈÖ¡ÉÒÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹ÒÃкºÂÒ
2007 ÂØ·¸ÈÒʵÃì¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃéÍÁ´éÒ¹ÇѤ«Õ¹ä¢éËÇÑ´ãË­è ¡Ã³Õà¡Ô´¡ÒÃÃкҴãË­è¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (National strategies on pandemic influenza vaccine preparation for Thailand)
2007 ¡ÒÃÊÓÃǨ¡ÒÃà¢éҶ֧ʶҹ¾ÂÒºÒÅáÅÐÃÒ¨èÒ´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¼Ùé»èÇ·ÕèàÊÕªÕÇÔµ ¾.È. 2548-2549 (The House hold survey on acess to care and health expenditure of Thai decedents 2548 - 2549 B.E. (2005 - 2006 A.D.))
2007 ¡ÒÃÇҧἹ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒüÙéãËéºÃÔ¡ÒôéÒ¹¡ÒÃá¾·Âìá¼¹ä·Â¢Í§Ê¶Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ° ã¹·ÈÇÃÃÉ˹éÒ (»Õ ¾.È.2551-2560) (Demand and supply projection of Thai traditional medicine health workforce in public health facilities in the next 10 years)
2006 Thailand national AIDS spending assessment 2000-2004
2006 Estimating the demand function for voluntary counseling and testing for HIV/AIDS (VCT) in the general adult population, sex workers, intravenous drug users, and men who had sex with men in Thailand.
2006 Reviews of existing databases for M & E of equity in health in Thailand.
2006 An Analysis of equity in health systems using existing national household survey databases.
2006 Asia Pacific Regional Report on national aids spending assessment 2000-2004
2006 Implementation of the guidelines for estimating the costs of interpersonal and self-directed violence in Thailand.
2006 Demand for voluntary counseling and testing and antiretroviral treatment program among general population, sex workers, injecting drug users and men having sex with men in Thailand.
2006 Demand for enrolment in antiretroviral program among HIV positive individuals who are on the waiting list.
2006 Supply capacity for scaling up the voluntary counseling & testing and ART program in Thailand.
2006 ¡ÒþѲ¹Òà¤Ã×èͧÁ×Í»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÃкºàÀÊѪ¡ÃÃÁã¹âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ (Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals)
2006 ¡Ò÷º·Ç¹ÇÃó¡ÃÃÁ ʶҹ¡Òóì¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹·Ñ¹µºØ¤ÅÒ¡Ã㹡ÒèѴºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ªèͧ»Ò¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
2006 ¸ØáԨâç¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ä·ÂÃÐËÇèÒ§ ¾.È. 2543-2546: ¢éÍàʹÍàªÔ§¹âºÒÂà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹
2006 ¡ÒÃÊÓÃǨʶҹÀÒ¾áÅШѴ·Ó°Ò¹¢éÍÁÙÅÃкº¾×é¹°Ò¹§Ò¹ÇԨѷҧ´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì ÊØ¢ÀÒ¾áÅЪÕÇÀÒ¾ â´Âà¹é¹à©¾ÒлÃÐà´ç¹¡ÒÃÇԨѴéÒ¹ÃкºáÅйâºÒÂÊØ¢ÀÒ¾
2005 Economic evaluation for treatments of cytomegalovirus retinitis in HIV/AIDS patients in Thailand : local vs. systemic treatments, unilateral vs. bilateral infection, with vs. without availability of antiretroviral therapy.
2005 Improvement of hospital management in the context of health sector reform and its linkages to primary care in Thailand : rapid situation assessment and recommendations.
2005 Delivery systems and cost of future HIV vaccination programme in Thailand.
2005 From policy to implementation : historical events during 2001-2004 of universal coverage in Thailand.
2005 Evaluation of the relationship between HEFP and its core partners : Thai country report.
2005 Equity in financing healthcare : impact of universal access to healthcare in Thailand.
2005 Assessment of the purchasing functions in the Thai universal coverage scheme for health care.
2005 Making foreign direct investment in health services works to improve health care for the poor : the experiences from Thailand.
2005 á¹Çâ¹éÁ¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§¢Í§âç¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹áÅÐÁҵáÒâͧÃÑ°·ÕèàËÁÒÐÊÁ㹡ÒÃÃͧÃѺ ¨Ò¡ÁØÁÁͧ¢Í§¼Ùéà¡ÕèÂÇ¢éͧ
2005 ·Ò§àÅ×Í¡ÊÓËÃѺ¾Ñ²¹ÒªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡Ã³Õ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÒ¤Òᾧ (Making choices for development of the high-cost benefit package)
2005 Íػʧ¤ìáÅÐÍØ»·Ò¹µèÍ¡ÒÃãËéºÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃá¾·ÂìÊÓËÃѺ¼Ùé»èǪÒǵèÒ§ªÒµÔ : ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍÊÓÃǨ¼Å¡Ãзº·ÕèÁÕµèͺؤÅҡ÷ҧ´éÒ¹ÊÒ¸ÒóÊآ㹻ÃÐà·Èä·Â (Demand for and supply of medical services for foreign oatients : an exploratory study on the impact of human resource in public health sector in Thailand)
2005 ¼Å¡ÃзºáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡ÒäéÒàÊÃÕẺ·ÇÔÀÒ¤Õ ¡ÒäҴ¡Òóì¼Å¡Ãзºã¹»ÃÐà´ç¹¡ÒâÂÒ¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤ÃͧÊÔ·¸Ôã¹·ÃѾÂìÊÔ¹·Ò§»Ñ­­Ò·ÕèÁÕµèÍÃÒ¤ÒáÅСÒÃà¢éÒ¶Ö§àÀÊѪÀѳ±ì (Impact of intellectual property rights prolongation on pharmaceutical products : price and accessibility)
2005 ÃкºÊÒÃʹà·ÈẺ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìã¹âç¾ÂÒºÒÅáÅФسÀÒ¾¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ¼Ùé»èÇ (Computerized information system in hospital and quality of care)
2005 ¡ÒäÅѧÃÐÂÐÂÒǢͧâ¤Ã§¡ÒÃËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ : »ÃÐÁÒ³¡ÒÃÃÒ¨èÒÂáÅÐáËÅè§ÃÒÂÃѺ (Financing universal health care in Thailand)
2005 ¾.Ã.º. ¤ØéÁ¤Ãͧ¼Ùé»ÃÐʺÀѨҡö㹺ÃÔº·¢Í§¡ÒûÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : ¢éÍàʹÍà¾×èÍ¡Òû¯ÔÃÙ» (Traffic victim protection act in the contest of universal coverage : what are the reform option)
2005 ¡ÒèèÒÂÃèÇÁã¹ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : º·ÇÔà¤ÃÒÐËìàªÔ§¹âºÒ (Co-payment in universal coverage scheme : a policy analysis)
2005 ¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é¢Í§áËÅè§à§Ô¹µèÒ§æ µÒÁÁÒµÃÒ 39 ã¹¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ ¾.È. 2545 ã¹·ÑȹТͧ¼ÙéÊѹ·Ñ´¡Ã³Õ (Potential sources of finance for the universal health care coverage fund by the article 39 of the 2002 national health security act : key informants perspective)
2005 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅ ¡ÓÅѧ¤¹·Ò§ÊØ¢ÀÒ¾¨Ò¡¡ÒÃÊÓÁÐâ¹»ÃЪҡÃáÅСÒÃà¤ËÐ »Õ¾.È. 2533 áÅÐ 2543
2005 ¡ÒáÃШÒÂá¾·Âì·Ò§ÀÙÁÔÈÒʵÃì·ÕèàËÁÒÐÊÁÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Policy recommendation on geographical of physician's distribution under universal coverage health insurance)
2005 ¡ÒÃá·¹ÂÒ©Õ´´éÇÂÂÒÃѺ»Ãзҹ㹼Ùé»èÇ·Õè¹Í¹ÃÑ¡ÉÒã¹âç¾ÂÒºÒÅ (Parenteral-oral drug switching in hospitalized patients)
2005 ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµÍÂèÒ§¶éǹ˹éÒã¹»ÃÐà·Èä·Â : ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìàªÔ§¹âºÒ (Universal access to renal replacement therapy in Thailand : a policy analysis)
2004 Measuring additionality : Thailand country case studies.
2004 Thailand national aids account (2000-2003)
2004 Cost and consequence of ART policy in Thailand.
2004 Policy coherence between health related trade and health system development in Thailand.
2004 ¤èÒãªé¨èÒÂáÅСÒÃãªéÂҢͧ¼Ùé»èÇ·ÕèÃѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¨Ò¡âç¾ÂÒºÒÅ : ¼Å¡Ãзº¢Í§¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Cost and utilization of drugs prescribed for hospital-visited patients : impacts of universal health care coverage policy)
2004 ¡ÒèѴÅӴѺ¤ÇÒÁÊӤѭ㹧ҹÇÔ¨ÑÂÊØ¢ÀÒ¾ (Priorities setting in health research)
2004 ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃà¾×èͤسÀÒ¾§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÊØ¢ÀÒ¾ (Management for quality of health research)
2004 ÁÙŤèÒ¡ÒúÃÔâÀ¤ÂÒã¹»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 2543-2544 (Thai national drug consumption for the year 2000-2001)
2004 ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃÊÓÃǨÀÒÂËÅѧ¡ÒÃᨧ¹Ñº¡ÒÃÊÓÃǨÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤Á¢Í§¤ÃÑÇàÃ×͹ ¾.È. 2545 (Report of the 2002 household socio-economic survey)
2004 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѡÒûÃѺ»ÃاÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡Ã³Õ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ ¡Í§·Ø¹»ÃСѹÊѧ¤Á
2004 â¤Ã§¡ÒáÒ÷º·Ç¹Ê¶Ò¹¡ÒóìáÅÐͧ¤ì¤ÇÒÁÃÙé à¾×è;Ѳ¹ÒªØ´â¤Ã§¡ÒÃÇԨѡÒäéÒºÃÔ¡Ò÷Õèà¡ÕèÂÇà¹×èͧ¡ÑºÊØ¢ÀÒ¾
2004 ¡ÒäӹdzÍѵÃÒàËÁÒ¨èÒÂÃÒÂËÑÇ »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2548
2004 ¼Å¡Ãзº¢Í§ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒµèÍ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡Òâͧ¤¹ä·Â »Õ 2547
2004 »ÃÐ⪹췴᷹¡Ã³Õ¡ÒäÅÍ´ºØµÃ ÀÒÂãµé ¾.Ã.º. 2533 (The Maternity benefit under The 1990 social security act)
2004 ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ㹡ÒÃŧ·Ø¹´éÒ¹ Brain Stereotactic Radiosurgery ã¹»ÃÐà·Èä·Â
2004 ÊÒà˵ءÒÃÅÒÍÍ¡¢Í§á¾·Âì¨Ò¡Ë¹èǧҹã¹Êѧ¡Ñ´Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ÃÐËÇèÒ§ »Õ ¾.È. 2545-2546
2004 ºÑ­ªÕÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ ¾.È. 2537-2544 (National Health Accounts in Thailand 1994-2001)
2003 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÇԨѠ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇԨѷҧÊѧ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨´éÒ¹ÇѤ«Õ¹»éͧ¡Ñ¹âäàÍ´Êì ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìµé¹·Ø¹áÅСÒäÅѧÊÒ¸ÒóÊØ¢ÊÓËÃѺÇѤ«Õ¹»éͧ¡Ñ¹âäàÍ´Êì
2003 ¡ÒèѴÃкººÃÔ¡ÒôéÒ¹ÃѧÊÕÃÑ¡ÉҡѺ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒÃáÅСÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Òâͧ¼Ùé»èÇÂâäÁÐàÃç§ã¹»ÃÐà·Èä·Â»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2545 (The Evaluation on radiation therapy service system comparing with need and access to care of cancer patients in Thailand, Fiscal year 2002)
2003 ÃÒ§ҹÇԨѩºÑºÊÁºÙóì â¤Ã§¡Ò÷º·Ç¹áÅÐÇÔà¤ÃÒÐËì¹âºÒ¡ÒäǺ¤ØÁáÅлéͧ¡Ñ¹âä¸ÒÅÑÊ«ÕàÁÕÂã¹»ÃÐà·Èä·Â
2003 µé¹·Ø¹ áÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§Ë¹èǺÃÔ¡ÒÃäµà·ÕÂÁ ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ã¹»Õ 2544 (Cost and efficiency of public and private hemodialysis centers in 2001)
2003 ¡ÒäҴ¡Òóì¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ÊÒ¢Ò á¾·Âì ·Ñ¹µá¾·Âì àÀÊѪ¡Ã áÅоÂÒºÒÅ ã¹Êͧ·ÈÇÃÃÉ˹éÒ
2003 ¡ÒÃÇԨѡÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È (International health research)
2003 ¡ÒÃÊÓÃǨÀÒÂËÅѧ¡ÒÃᨧ¹Ñºâ¤Ã§¡ÒÃÊÓÃǨ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡Òà ¾.È. 2546
2003 º·ºÒ·áÅСÒûÃѺµÑǢͧâç¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ã¹»ÃÐà·Èä·ÂµèÍÊÀÒÇСè͹áÅÐÃÐËÇèÒ§ÇԡĵÔàÈÃÉ°¡Ô¨ (¾.È. 2539-2544) (Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001)
2003 Trade in health services and the GATS : a case of Thailand.
2002 ¡ÒÃäÁèä´éÃѺÂҢͧ¼Ùé»èÇ·ÕèÃѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¨Ò¡âç¾ÂÒºÒÅ (Unmet need for drug therapy in hospital-visited patients)
2002 ÃÒ§ҹ¼ÅÇԨѩºÑºÊÁºÙóìµé¹·Ø¹»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å ¡Òûéͧ¡Ñ¹¡ÒöèÒ·ʹàª×éÍàͪäÍÇÕ¨Ò¡áÁèÊÙèÅÙ¡ ã¹ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í áÅÐÀÒ¤à˹×͵͹º¹ »ÃÐà·Èä·Â
2002 ¡ÒÃÊѧà¤ÃÒÐË캷ºÒ·áÅÐâ¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ªèͧ»Ò¡ÃдѺ»°ÁÀÙÁÔ㹺ÃÔº·¢Í§ÇÔªÒªÕ¾·Ñ¹µ¡ÃÃÁ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ 5 áËè§ (The Role and structure of primary care service system : in the context of health professional and health services : dental case study in 5 areas)
2002 ¡ÒÃÊѧà¤ÃÒÐË캷ºÒ· áÅÐâ¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ÃдѺ»°ÁÀÙÁÔ㹺ÃÔº·¢Í§âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ ÇÔªÒªÕ¾¾ÂÒºÒŪØÁª¹ áÅзѹµá¾·Âì : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒÍÓàÀÍáËè§Ë¹Öè§ (The Role and structure of primary care service system : in the context of health professional and health services : case study of community hospital, community nurses and dentists)
2002 ¡ÒèѴªØ´ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ªèͧ»Ò¡·ÕèàËÁÒÐÊÁã¹¹âºÒ»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (Core package for oral health care on Universal Coverage Policy, Thailand)
2002 Screening for breast cancer with mammography : resources, cost and utilization.
2001 ´Ñª¹ÕʶҹÐÊØ¢ÀÒ¾àªÔ§Åº (Mortality, morbidity, disability)
2001 ¤ÙèÁ×Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìµé¹·Ø¹âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ (District hospital costing manaul)
2001 ¤ÙèÁ×Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìµé¹·Ø¹âç¾ÂÒºÒÅÈÙ¹Âì/âç¾ÂÒºÒÅ·ÑèÇä» (Provincial hospital costing manaul)
2001 µé¹·Ø¹´Óà¹Ô¹¡ÒâͧʶҹÕ͹ÒÁÑÂ㹨ѧËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊҤûէº»ÃÐÁÒ³ 2542 (Operating costs of health centers in Samutsakhon, fiscal year 1999)
2000 ºÑ­ªÕÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ ¾.È. 2539 áÅÐ 2541 (National Health Account in Thailand 1996, 1998)
2000 ¡ÒáÃШÒÂáÅСÒÃãªé§Ò¹à¤Ã×èͧàÍçÁÍÒÃìäÍã¹»ÃÐà·Èä·Â (Diffusion and utilization of MRI in Thailand)
2000 µé¹·Ø¹¢Í§Ê¶Ò¹Õ͹ÒÁÑ 㹨ѧËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊҤà »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2542 (Health centre costing, Fiscal Year 1999, Samuthsakron province)
2000 ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃÇԨѠ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òû¯ÔÃÙ»ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒŢͧ¢éÒÃÒª¡Òà 㹴éÒ¹¼Å¡Ãзº¢Í§¡ÒÃÃèÇÁ¨èÒ¤èÒÂÒ, ¤èÒËéͧ¾ÔàÈÉ áÅÐ ¡ÒûÃѺÊÔ·¸Ôì¡ÒÃãªéºÃÔ¡ÒÃâç¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ (The Evaluation of copayment for non-essential drugs, private room and board and private hospital under civil servant medical benefit scheme)
2000 ¡ÒùÓÂÒ Interferon à¢éÒÊÙèºÑ­ªÕÂÒËÅÑ¡áËè§ªÒµÔ : ¢é;ԨÒóҴéÒ¹àÀÊѪàÈÃÉÈÒʵÃì
2000 µé¹·Ø¹¢Í§âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒâç¾ÂÒºÒÅ 4 áËè§ ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ (A Case study of community hospital services costs in 1996 Khon Kaen provincial health office)
1999 ¡ÒüèÒ·éͧ¤ÅÍ´ã¹âç¾ÂÒºÒÅÃÑ° : »ÃÐà´ç¹·Ò§¡ÒÃá¾·ÂìËÃ×ͼŻÃÐ⪹ì? ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡âç¾ÂÒºÒÅ 29 áËè§ã¹»Õ 2541
1999 à¤Ã×èͧÁ×Íá¾·ÂìÃÒ¤Òᾧ㹻ÃÐà·Èä·Â : ¡ÒáÃШÒ ¡ÒÃãªé áÅСÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Òà (High cost medical devices in Thailand: diffusion, utilization, and access)
1999 ¡ÒÃÊÓÃǨ¡ÒÃà¨çº»èÇÂáÅСÒÃãªéºÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃá¾·Âì¢Í§¢éÒÃÒª¡ÒÃ, ¢éÒÃÒª¡Òúӹҭ áÅкؤ¤Å㹤Ãͺ¤ÃÑÇ ã¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ¢éÒÃÒª¡Òà ¾.È. 2538 (The 1995 Morbidity surveys of current officials perioners and their dependents under civil servant medical benefit)
1999 ¤èÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒżÙé»èǹ͡áÅмÙé»èÇÂã¹ ÀÒÂãµéÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ¢éÒÃÒª¡Òà ¾.È. 2540 (Claims outpatient and inpatient services under civil servant medical benefit scheme, 1997)
1999 ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¡Òû¯ÔÃÙ»ÃкºÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒŢͧ¢éÒÃÒª¡ÒÃÃÐÂзÕèÊͧ 2540-2541
1999 ¡ÒäÅѧÊÒ¸ÒóÊآ㹻ÃÐà·Èä·Â (Health financing in Thailand : technical report)
1999 ÃÒ§ҹ¡ÒÃÊÃØ»áÅТéÍàʹÍà¾×èÍ¡Òû¯ÔÃÙ»Ãкº¡ÒäÅѧà¾×èÍÊØ¢ÀҾ㹻ÃÐà·Èä·Â (Report on Health financing reform in Thailand)
1999 ¡ÒûÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ÀÒ¤àÍ¡ª¹ : »ÃÐʺ¡Òóì¢Í§µèÒ§»ÃÐà·È (Private health insurance : international experiences)
1998 ÃÐàºÕº¾ÑÊ´ØÏáÅлѨ¨Ñ¡ÒõѴÊԹ㨫×éÍÂÒã¹âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ áÅÐâç¾ÂÒºÒÅÃдѺ ¨Ñ§ËÇÑ´ »Õ 2539 (Purchase regulation and decision making factors of drug buying in public and provincial hospitals, 1996)
1998 ¡ÒÃÊÓÃǨÃÒ¤ÒÂÒ 40 ÃÒ¡Òà âç¾ÂÒºÒÅÊѧ¡Ñ´Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢¨Ñ´«×éÍã¹»Õ 2539 (Survey of drug price purchased by ministry of public health hospitals in 1996)
1998 ¤Ø³ÀÒ¾ÂÒ·Õè¼ÅÔµËÃ×ͨÓ˹èÒÂâ´Âͧ¤ì¡ÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁáÅÐ âç§Ò¹¼ÅÔµ àÍ¡ª¹·Õèä´éÁҵðҹ¡ÒüÅÔµ ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒÂÒ 6 ÃÒ¡Òà (Quality of drug manufactured and / or sold by pharmaceutical department : case study on 6 items)
1998 ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹ÒÃкººÑ­ªÕÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ (National Health Account - NHA)
1998 ẺἹÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÀÒ¤ÃÑ°ã¹á¼¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢©ºÑº·Õè 5-6-7 (¾.È.2525-2539) (Pattern of public sector health expenditure during the fifth, sixth and seventh national health development plan (1982-96))
1998 ¡ÒäÅѧà¾×èÍ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (Health financing for health promotion)
1998 ¤ÙèÁ×Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìµé¹·Ø¹Ê¶Ò¹Õ͹ÒÁÑ (Subdistrict health centre costing manaul)
1998 ẺἹ¡ÒäÅÍ´ºØµÃã¹âç¾ÂÒºÒÅ »Õ 2533-2539 (Pattern of hospital delivery in Thailand 1990-1996)
0000
0000

❰❰ Back to index