IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 1998
Title ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹ÒÃкººÑ­ªÕÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ (National Health Account - NHA)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: Í´ÔÈÇÃì ËÅÒªÙä·Â (ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ), ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂà (ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢), ÇÔ¾Ãó »ÃШǺàËÁÒÐ ÃÙ¿â¿âÅ (ʶҺѹ»ÃЪҡÃÈÒʵÃì ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ, ¨Ô»ÃÒ³Õ ÇÒÈÇÔ· (Êӹѡ§Ò¹Ê¶ÔµÔáË觪ҵÔ), ´Ç§¡ÁÅ ÇÔÁÅ¡Ô¨ (Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁáË觪ҵÔ), ¹ÇÅ͹ѹµì µÑ¹µÔà¡µØ (ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢), ÍØ·Ñ ÁèǧÈÃÕàÁ×ͧ´Õ (Êӹѡ¹âºÒÂáÅÐá¼¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢), ¼¡Ò·Ô¾Âì ÈÃÑ·¸ÒÊØ¢ (ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ), áÅÐ ¡ÔµÂÒ ÁÑè§àÃ×͹ (ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0019 PDF 5.02