IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2011
Title ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅáÅФÇÒÁ¤ØéÁ¤èҢͧÇѤ«Õ¹»éͧ¡Ñ¹ä¢éËÇÑ´ãË­èã¹»ÃЪҡÃÍÒÂØ 60 »Õ¢Öé¹ä»·ÕèÁÕâäàÃ×éÍÃÑ§ã¹»Õ ¾.È. 2551
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÊӹѡÃкҴÇÔ·ÂÒ, áÅÐ Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP

áËÅ觷عʹѺʹع : ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâä ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢, áÅÐ Êӹѡ§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ (ʻʪ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0148 PDF 1.67