IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2007
Title »Ñ¨¨Ñ·ÕèÁռšÃзºµèͤÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ¹§ÅÑ¡É³ì ¾Ðä¡ÂÐ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP), ¾ÔÁ¾ìÊÔÃÔ ÍØÂÇѲ¹¡ØÅ (ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÊÔÃÔ¹¸Ã¢Í¹á¡è¹), ¾Ù¹·ÃѾÂì â¾¹ÊÔ§Ëì (ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÊÔÃÔ¹¸Ã¢Í¹á¡è¹), ÊØ·Ô¹ ª¹ÐºØ­ (ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÊÔÃÔ¹¸Ã¢Í¹á¡è¹), áÅÐ ¡Ãͧ·Í§ á¡è¹¤Ó (ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÊÔÃÔ¹¸Ã¢Í¹á¡è¹)

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (ÊǤ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0169 - -