IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2011
Title ¡ÒèѴ¡ÒáÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀҾ㹾×é¹·ÕèÊÒÁ¨Ñ§ËÇÑ´ªÒÂá´¹ÀÒ¤ãµé
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ¡ÃÃ³Ô¡Ò àÃ×ͧപ (ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÊÔÃÔ¹¸Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ), 侺ÙÅÂì ªÒÇÊǹÈÃÕà¨ÃÔ­ (ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÊÔÃÔ¹¸Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ), ÊØªÒµÔ Êѧá¡éÇ (ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÊÔÃÔ¹¸Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ), áÅÐ «ÙÎÑÂÅÒ ÊÐÁÐáÍ (ÇÔ·ÂÒÅÑ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ÊÔÃÔ¹¸Ã ¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ)

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (ÊǤ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0181 - -