IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2011
Title â¤Ã§¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒàªÔ§à»ÃÕºà·ÕºÀÒÉÕÊØÃÒ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ»ÃÐà·Èä·Â ÊÔ§¤â»Ãì ¿ÔÅÔ»»Ô¹Êì à¡ÒËÅÕ ÍÍÊàµÃàÅÕ áÅлÃЪҤÁÂØâû
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ªÅ¸Òà ÇÔÈÃصǧÈì áÅФ³Ð

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.), áÅÐ ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ (ÈÇÊ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0196 PDF 3