IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2010
Title ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒûÃÐàÁÔ¹àªÔ§ÇÔ¾Ò¡Éì à¾×èÍ¿×鹿٧ҹ»éͧ¡Ñ¹¡ÒõԴàª×éÍàͪäÍÇÕã¹»ÃÐà·Èä·Â (Revitalising HIV prevention in Thailand : a critical assessment : final report)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂà (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP), ÇÅÑ¾à ¾ÑªÃ¹ÄÁÅ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP), ¸Ô´Ò¾Ã ¨ÔÃÇѲ¹ä¾ÈÒÅ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP), ǧÈìÉÒ àÅÒËÈÔÃÔǧÈì (¤³ÐÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹á¡è¹), ¸¹ÃÑ¡Éì ¾ÅԾѲ¹ì (¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâä ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢), ÂÈ µÕÃÇѲ¹Ò¹¹·ì (â¤Ã§¡ÒûÃÐàÁԹ෤â¹âÅÂÕáÅйâºÒ´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ - HITAP), ¨Ñ¹·¹Ò ¾Ñ²¹àÀÊѪ (â¤Ã§¡ÒûÃÐàÁԹ෤â¹âÅÂÕáÅйâºÒ´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ - HITAP)

áËÅ觷عʹѺʹع : ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ áÅÐ ¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0129 PDF 10.59