IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2010
Title ÃÒ§ҹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÁÒ³¡ÒäÇÒÁµéͧ¡Ò纻ÃÐÁÒ³ à¾×èͼ¹Ç¡¡ÒÃà»ÅÕ蹶èÒ¾ÅÒÊÁÒ (Plasmapheresis) à¢éÒÊÙèªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¢Í§ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ¡ØÁÒÃÕ ¾Ñª¹Õ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP), ÀÙÉÔµ »ÃФͧÊÒ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ (ʻʪ. - NHSO)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0121 PDF 0.34
TRR0121_ÀÒ¤¼¹Ç¡ 1 PDF 0.09
TRR0121_ÀÒ¤¼¹Ç¡ 2 PDF 0.36
TRR0121_ÀÒ¤¼¹Ç¡ 3 PDF 0.15