IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2011
Title Mind the gap : ÊÙè¤ÇÒÁà»ç¹¸ÃÃÁ´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ¾§Éì¾ÔÊØ·¸Ôì ¨§ÍØ´ÁÊØ¢ (ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ - ÊÇÃÊ.), ÇԹѠÅÕÊÁÔ·¸Ôì (âç¾ÂÒºÒŤÅͧ¢Åا ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÓᾧྪÃ), ʧ¤ÃÒÁªÑ Åշͧ´Õ (¤³ÐÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒäÒÁ), ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÒÈÃÕ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP), àÇÕ§ÃÑ° ๵Ô⾸Ôì (¤³ÐÃÑ°ÈÒʵÃì ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ), »ÃÕ´Ò áµéÍÒÃÑ¡Éì (Êӹѡ§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ à¢µ 8), °ÔµÔÁÒ ¹ÇªÔ¹¡ØÅ (ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ - ÊÇÃÊ.), ¾Ãà·¾ ÈÔÃÔǹÒÃѧÊÃäì (Ãͧ»ÅÑ´¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢)

áËÅ觷عʹѺʹع : ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ (ÊÇÃÊ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0146 - -