IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2002
Title ¡ÒÃÊѧà¤ÃÒÐË캷ºÒ· áÅÐâ¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ÃдѺ»°ÁÀÙÁÔ㹺ÃÔº·¢Í§âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹ ÇÔªÒªÕ¾¾ÂÒºÒŪØÁª¹ áÅзѹµá¾·Âì : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒÍÓàÀÍáËè§Ë¹Öè§ (The Role and structure of primary care service system : in the context of health professional and health services : case study of community hospital, community nurses and dentists)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÒÈÃÕ, áÅÐ Çѹ·¹ÕÂì ÍØ蹨ѹ·Ãì

áËÅ觷عʹѺʹع : ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0043 PDF 0.51