IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2011
Title ¼Å¢Í§â»Ãá¡ÃÁ¡ÒúӺѴ¤ÇÒÁ¤Ô´áÅоĵԡÃÃÁÃèÇÁ¡ÑºáçʹѺʹع·Ò§Êѧ¤Á·ÕèÁÕµèͤÇÒÁ¾ÃéÍÁ·Õè¨Ð»éͧ¡Ñ¹¡ÒõԴ«éÓáÅоĵԡÃÃÁ¡ÒÃäÁèµÔ´«éӢͧ¼Ùé»èÇÂÊØÃÒ
Details ¼ÙéÇԨѠ: ÊØ¡ØÁÒ áʧà´×͹©ÒÂ

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.), ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ (ÊÇÃÊ.), áÅÐ ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ (ÈÇÊ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0238 - -