IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2009
Title ÃÒ§ҹÇԨѩºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡Òúѧ¤Ñºãªé¡®ËÁÒµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È.2551 ¢Í§ 4 ÀÙÁÔÀÒ¤
Details ¼ÙéÇԨѠ: àªÉ° ÃѪ´Ò¾ÃóҸԡØÅ

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.), ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ, ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ (ÊÇÃÊ.), áÅÐ ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ (ÈÇÊ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0228 - -