IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2009
Title ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóì àÃ×èͧẺἹ¡Òô×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÃдѺÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁËèÇÔ·ÂÒÅѹàÃÈÇà ¾ÐàÂÒ
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: Á¹µÃÒ ¾§Éì¹ÔÅ, áÅÐ »ÃÐä¾¾ÔÈ âÍÌÒÃÇѲ¹ì

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.), ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ (ÊÇÃÊ.), áÅÐ ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ (ÈÇÊ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0230 - -