IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2009
Title ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙÃ³ì ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃзºµèÍÊØ¢ÀÒ¾¨Ò¡¡ÒúÃÔâÀ¤ÊØÃÒ·ÕèÁÕÊÒþÔɵ¡¤éÒ§áÅл¹à»×é͹㹠Wistar Rat (Health impact assessment from consumption of alcoholic beverage as distributed toxic substances in Wistar Rat)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÊÔÃÔÅÑ¡É³ì ªÑ¨ÓÃÑÊ, áÅФ³Ð

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.), ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ (ÊÇÃÊ.), áÅÐ ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ (ÈÇÊ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0232 - -