IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2012
Title Report Evaluation of the National AIDS Response in Thailand.
(ÃÒ§ҹ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Åâ¤Ã§¡Òà “¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¹âºÒ»ÃÐà·ÈáÅСÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃá¼¹§Ò¹¡Òûéͧ¡Ñ¹áÅÐá¡é䢻ѭËÒàÍ´Êì¢Í§»ÃÐà·È”)
Details Title: Report Evaluation of the National AIDS Response in Thailand.

Other title: ÃÒ§ҹ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Åâ¤Ã§¡Òà “¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¹âºÒ»ÃÐà·ÈáÅСÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃá¼¹§Ò¹¡Òûéͧ¡Ñ¹áÅÐá¡é䢻ѭËÒàÍ´Êì¢Í§»ÃÐà·È”

Date published: June 2012

Researcher group :

ASEAN Institute for Health Development (AIHD)

International Health Policy Program(IHPP)

Health Counterparts Consulting (HCC)

HLSP, UK

The Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control

Representative from the Positive People’s Network of Thailand (TNP+)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
ERR0076_Eng_Fulltext PDF 12.96
ERR0076_Thai_Fulltext PDF 5.97