IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2000
Title ¡ÒáÃШÒÂáÅСÒÃãªé§Ò¹à¤Ã×èͧàÍçÁÍÒÃìäÍã¹»ÃÐà·Èä·Â (Diffusion and utilization of MRI in Thailand)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: »ÔÂÐ ËÒ­ÇÃǧÈìªÑ (ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢), àÃÂìÁ͹´ì ÎÙµÙàºÊ«Õ (ͧ¤ì¡ÒÃ͹ÒÁÑÂâÅ¡), á¡Á·Í§ ÍÔ¹·Ãѵ¹ì (¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒʵÃì ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ), ÁҹРÇҷСØÅ, ÇÔºÙÅÂì ÊØÃÔ¨ѡÃÂØ·¸¹Ò (âç¾ÂÒºÒŵҡÊÔ¹), ÇÔªªì à¡ÉÁ·ÃѾÂì (ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢), áÅÐ ÊØ·¸Ô¡Ò¹µì ÂصµÒ¹¹·ì (ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢)

áËÅè§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ : ͧ¤ì¡ÒÃ͹ÒÁÑÂâÅ¡ ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0035 PDF 1.26