IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2012
Title รายงานฉบับสมบูรณ์การรับรู้กิจกรรมการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย (Perceptions of alcohol marketing communication and alcohol consumption behavior of Thai adolescents)
Details คณะผู้วิจัย:

จันทิมา เขียวแก้ว.

ทัศนีย์ เกริกกุลธร.

ศิริธร ยิ่งเรงเริง.

ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ.


แหล่งทุนสนับสนุน:

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0248 PDF 2.65