IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2009
Title ¤ÇÒÁàÊÁÍÀҤ㹡ÒÃà¢éÒÃѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇԪҪվᾷÂìã¹»ÃÐà·Èä·Â.
Details ¤³Ð¼ÙéÇÔ¨ÑÂ:

¡ÁŹѷ¸ì ÁèǧÂÔéÁ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP), áÅФ³Ð


áËÅ觷عʹѺʹع:

Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.)

ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ (ÊÇÃÊ.)

Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (ÊǤ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0167 PDF 0.76