IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2014
Title รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของบุคลากรสาธารณสุข และการทำแผนการตลาดของบริษัทนมผงในสถานพยาบาลของรัฐ.
Details คณะผู้วิจัย:

ชมพูนุท ไทยจินดา (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

ฐิติกร โตโพธิ์ไทย (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

นิศาชล เศรษฐไกรกุล (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

ทักษพล ธรรมรังสี (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)


แหล่งทุนสนับสนุน:

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0270 PDF 2.45