IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2012
Title การศึกษาผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมภายใต้กรอบอาเซียน ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย (การวิเคราะห์ประสบการณ์จากสหภาพยุโรป)
Details คณะผู้วิจัย:

แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP


แหล่งทุนสนับสนุน:

คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0274_1 PDF 0.46
TRR0274_2 PDF 0.93