IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2013
Title รายงานฉบับสมบูรณ์ทิศทางแรงงานนอกระบบ: การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจแรงงานนอกระบบ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548-2554.
Details คณะผู้วิจัย:

ภูษิต ประคองสาย (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP))

ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP))

นารีรัตน์ ผุดผ่อง (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP))

กัญจนา ติษยาธิคม (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP))

ภูมิสุข คณานุรักษ์ (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)


แหล่งทุนสนับสนุน:

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0287 PDF 13.85