IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2016
Title รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ในปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
Details คณะผู้วิจัย:

ฑิณกร โนรี (สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.))

ธัญธิตา วิสัยจร (นักวิชาการ)

กานต์วรินต์ ก่องกุลวัฒน์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.))


แหล่งทุนสนับสนุน:

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
COVER & CONTENT PDF 0.08
TRR0329 PDF 0.8