IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2017
Title โครงการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบาดเจ็บรุนแรงในช่วงปีใหม่และสงกรานต์เปรียบเทียบกับช่วงปกติ: การศึกษาในห้องฉุกเฉินปี 2559.
Details คณะผู้วิจัย:

โศภิต นาสืบ (สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.), สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

นงนุช ใจชื่น (สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.), สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

กมลพัฒน์ มากแจ้ง (สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.), สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

สุรศักดิ์ ไชยสงค์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.), สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)


แหล่งทุนสนับสนุน:

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0332 PDF 1.94