IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2018
Title รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย: โครงการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster)
Details คณะผู้วิจัย:

ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย (สำนักงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ)

กัญจนา ติษยาธิคม (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ)

อุทุมพร วงษ์ศิลป์ (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย)

วาริสา ทรัพย์ประดิษฐ (สำนักงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ)

นำพร สามิภักดิ์ (สำนักงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ)


แหล่งทุนสนับสนุน:

สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0336 PDF 0.99