IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2020
Title รายงานทบทวนข้อมูลวิชาการข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการป้องกันและจัดการปัญหาดื่มแล้วขับ: มาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่แแบบสุ่ม (Random breath testing: RBT)
Details คณะผู้วิจัย: อรทัย วลีวงศ์, โศภิต นาสืบ, กมลพัฒน์ มากแจ้ง, และ จินตนา จันทร์โคตรแก้ว.


แหล่งทุนสนับสนุน: แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือรัฐบาลไทย-องค์การอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน.
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0387 PDF 0.5