IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2004
Title ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃà¾×èͤسÀÒ¾§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÊØ¢ÀÒ¾ (Management for quality of health research)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ¡ÄÉ³ì ¾§Èì¾ÔÃØÌËì (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È), áÅÐ ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÒÈÃÕ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È)

ʹѺʹعâ´Â : Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáËè§ªÒµÔ ÁÙŹԸÔÊÒ¸ÒóÊØ¢áËè§ªÒµÔ (Áʪ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0064 PDF 1.02