IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2004
Title ¡ÒèѴÅӴѺ¤ÇÒÁÊӤѭ㹧ҹÇÔ¨ÑÂÊØ¢ÀÒ¾ (Priorities setting in health research)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÒÈÃÕ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È), áÅÐ ¡ÄÉ³ì ¾§Èì¾ÔÃØÌËì (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È)

ʹѺʹعâ´Â : Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáËè§ªÒµÔ ÁÙŹԸÔÊÒ¸ÒóÊØ¢áËè§ªÒµÔ (Áʪ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0065 PDF 2.13