IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2005
Title ¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é¢Í§áËÅè§à§Ô¹µèÒ§æ µÒÁÁÒµÃÒ 39 ã¹¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ ¾.È. 2545 ã¹·ÑȹТͧ¼ÙéÊѹ·Ñ´¡Ã³Õ (Potential sources of finance for the universal health care coverage fund by the article 39 of the 2002 national health security act : key informants perspective)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÇÅÑ¾à ¾ÑªÃ¹ÄÁÅ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È), ¨Ôµ»ÃÒ³Õ ÇÒÈÇÔ· (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È), ¡Ñ­¨¹Ò µÔÉÂÒ¸Ô¤Á (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È), áÅÐ ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂà (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È)

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ áÅРʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÐÊØ¢à»ç¹¼ÙéºÃÔËÒ纻ÃÐÁÒ³â¤Ã§¡ÒÃ
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0071 PDF 0.61