IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 1998
Title ¤ÙèÁ×Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìµé¹·Ø¹Ê¶Ò¹Õ͹ÒÁÑ (Subdistrict health centre costing manaul)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂà (ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢), áÅÐ ­Ò³ÇØ²Ô ÃØ觡Ԩ¡ÒÃÇѲ¹Ò (¡ÃÁàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒþҳԪÂì ¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂì) »ÃѺ»Ãاâ´Â : ÇÅÑ¾à ¾ÑªÃ¹ÄÁÅ (âç¾ÂÒºÒÅÁËÒÃÒª¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ), ¡Ñ­¨¹Ò µÔÉÂÒ¸Ô¤Á (âç¾ÂÒºÒŵÃѧ)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0016 PDF 2.76