IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2005
Title ¡ÒäÅѧÃÐÂÐÂÒǢͧâ¤Ã§¡ÒÃËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ : »ÃÐÁÒ³¡ÒÃÃÒ¨èÒÂáÅÐáËÅè§ÃÒÂÃѺ (Financing universal health care in Thailand)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÇÅÑ¾à ¾ÑªÃ¹ÄÁÅ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È), ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂà (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È), äÁà¤ÔÅ «Ô«Í¹ (ͧ¤ì¡ÒÃáç§Ò¹ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È), ¨Ôµ»ÃÒ³Õ ÇÒÈÇÔ· (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È), ÀÙÉÔµ »ÃФͧÊÒ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È), áÅÐ ¡Ñ­¨¹Ò µÔÉÂÒ¸Ô¤Á (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È)

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ áÅРʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÐÊØ¢à»ç¹¼ÙéºÃÔËÒ纻ÃÐÁÒ³â¤Ã§¡ÒÃ
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0074 PDF 0.46