IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2007
Title ʶҹ¡Òóì¡ÓÅѧ¤¹·Ñ¹µá¾·Âìã¹ÃкººÃÔ¡Ò÷ѹµÊØ¢ÀÒ¾ ¾.È. 2548
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: â¡àÁÈ ÇÔªªÒÇظ (¡Í§·Ñ¹µÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¡ÃÁ͹ÒÁÑÂ), ÊØ³Õ ¼Å´ÕàÂÕèÂÁ (¡Í§·Ñ¹µÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¡ÃÁ͹ÒÁÑÂ), ´Ç§ã¨ àÅç¡ÊÁºÙóì (¤³Ð·Ñ¹µá¾·ÂÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å), ÊØ³Õ Ç§È줧¤Òà·¾ (¡Í§·Ñ¹µÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¡ÃÁ͹ÒÁÑÂ), ¨ÒÃØÇѲ¹ì ºØÉÃÒ¤ÑÁÃØËÐ (Êӹѡ¾Ñ²¹ÒÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÃÁʹѺʹعºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾), áÅÐ ÊؾÃÃ³Õ ÊؤѹÇÃÒ¹ÔÅ (¡Í§·Ñ¹µÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¡ÃÁ͹ÒÁÑÂ)

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾(ÊÊÊ.), ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ (ÊÇÃÊ.), Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (ÊǤ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0094 PDF 0.75