IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2009
Title ¡Ò÷º·Ç¹¡ÒüÅÔµ¾ÂÒºÒŪØÁª¹ÍÓàÀ͹éӾͧ
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÀÑ·ÃÐ áʹäªÂÊØÃÔÂÒ (Êӹѡ§Ò¹Ê¹Ñº¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÃкºÊØ¢ÀÒ¾ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í ¤³ÐÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹á¡è¹), à¡ÉÁ àǪÊØ·¸Ò¹¹·ì (Êӹѡ§Ò¹Ê¹Ñº¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÃкºÊØ¢ÀÒ¾ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í ¤³ÐÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹á¡è¹), áÅÐ ÊØÃÈÑ¡´Ôì ͸ԤÁÒ¹¹·ì (Êӹѡ§Ò¹Ê¹Ñº¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂÃкºÊØ¢ÀÒ¾ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í ¤³ÐÊÒ¸ÒóÊØ¢ÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹á¡è¹)

áËÅ觷عʹѺʹع : Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (ÊǤ.)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0176 - -