IHPP Thailand Publications

Research Report

# Details
Year 2010
Title ÃÒ§ҹ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹à¾×èÍÅ´¤ÇÒÁäÁèà·èÒà·ÕÂÁ ã¹ÃÑ°ºÃÔµÔªâ¤ÅÑÁàºÕ »ÃÐà·Èá¤¹Ò´Ò (Inequity reducing in British Columbia, Canada)
Details ¤³Ð¼ÙéÇԨѠ: ÊØÅÑ´´Ò ¾§ÉìÍØ·¸Ò (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP), ³¹Øµ Á¸Øþ¨¹ì (Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ - NHCO), ÇزԾѹ¸Øì ǧÉìÁ§¤Å (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)
Documents
Section / Chapter File type Size (MB)
Abstract - -
Content - -
TRR0122 PDF 0.36