Blog

News
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Health and well-being in all policies: Thailand experience” ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยแผนงาน Enhancing Leadership in Global Health Thailand ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (CCS-EnLIGHT) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Health and well-being in all policies: Thailand experience” ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม Park View 1-2 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว
Updates News
ประกาศรับสมัครพื้นที่ตัวอย่าง การสร้างวงจรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน “เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2566 เป้าหมายของกิจกรรมใน พ.ศ. 2566 มุ่งเน้นการทำงานในระดับพื้นที่/ ชุมชน เพื่อสร้างกลไกการสร้างและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่/ ชุมชน ให้สอดคล้องกับ SDGs ในระดับเป้าหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศไทย โดยรูปแบบการทำงานจะค้นหาพื้นที่ตัวอย่างในระดับพื้นที่ การถอดบทเรียนรายประเด็น การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และการจัดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วน “เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”