Blog

News EVENTS
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 2"
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ขอเชิญชวนองค์กรต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งโครงการ/ พื้นที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 2" ภายใต้กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
News EVENTS
IHPP จัดกิจกรรม "The 2030 SDGs Game" ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Global Health Fellowship Program 2023
กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เป็นความร่วมมือภายใต้แผนงาน Enhancing Leadership in Global Health – Thailand โดยได้ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Global Health Fellowship Program 2023 (GHFP 2023) แก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและหน่วยงานเครือข่ายด้านสุขภาพโลก ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา ได้จัดอบรมในหัวข้อ SDGs: Overview, Thailand's performance โดยวิทยากรจาก IHPP มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสถานการณ์ SDGs ปัจจุบันของโลกและของไทย โดยได้นำ “The 2030 SDGs Game” มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุมมองของผู้เข้าร่วมการอบรมในประเด็นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นการเชื่อมโยง SDGs เข้ากับงานที่ทำอยู่และงานสุขภาพโลก