News
EVENTS
Last Updated on 29 Feb 2024

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 2"


สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)   ขอเชิญชวนองค์กรต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งโครงการ/ พื้นที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 2" ภายใต้กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. พื้นที่มีการทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน (ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)
2. พื้นที่มีการทำงานร่วมกันหลากหลายภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม)
3. พื้นที่มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลตามบริบทพื้นที่ สถานที่ และผู้ประสานงานหลัก

พื้นที่ที่ได้รับเลือกจะได้รับใบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SDGs และสนับสนุนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในการถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2567

รายละเอียดการรับสมัคร
ระยะเวลาในการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ - 7 มีนาคม 2567
สมัครได้ที่ : แบบฟอร์มสมัคร "พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 2"
หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์ด้านล่าง