Last Updated on 09 May 2023

โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และประเมินความเป็นไปได้ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์อัจฉริยะแบบ Passive (Passive Sensing) จากสมาร์ตโฟน (Smartphone) หรือสมาร์ตวอทช์ (Smartwatch)

IHPP Code
PB0030
Type
Policy Brief
Year
2023
Author
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.